Solen skinner ned gennem løvtaget i Haslund Krat og bader de krogede egestammer i et diffust lys. Det nuværende, åbne egekrat er flere hundrede år gammelt og blev tidligere drevet med plukhugst, stævning og græsning. I begyndelsen af 00’erne gik flere af egetræerne ud, og med tiden døde en stor del af egekrattet. Årsagen er ukendt, og det resterende krat lader til at trives.
.

På Vestjyllands magre jorder vekslede landskabet tidligere mellem vidtstrakte hedearealer og lave, krogede egekrat. Selv om mange af de gamle naturlige krat gennem tiden har måttet vige pladsen til især opdyrkning og tilplantning, har fredninger, statskøb og beskyttelse i Skovloven af 1989 betydet, at omkring 400 jyske egekrat har overlevet frem til i dag. Blandt dem er det 65 ha store Haslund Krat ca. 7 km nordøst for Ribe. Krattet ligger på et højdedrag, der mod nord afgrænses af Hjortvad Ådal. Mod syd og vest har der ligget større moser, men i dag er de fleste mosearealer opdyrkede, og kun i den fredede rest af Fæsted Mose (Langskifter) mod sydvest er dele af den oprindelige mose bevaret.

Haslund Krat fremstår i dag som en lysåben skov. Bevoksningerne domineres af alm. eg, men med indslag af bl.a. vintereg, bævreasp, tørst, alm. røn og vortebirk samt den invasive, skyggende glansbladet hæg. Jordbunden er mager, og trods lysindfaldet er skovbundens planteliv derfor forholdsvis artsfattigt. Blandt de mest almindelige arter er typiske morbundsplanter som ørnebregne, blåtop, hedelyng, liljekonval, majblomst, alm. kohvede og skovstorkenæb.

Tidligere fandtes de sjældne dagsommerfugle brun pletvinge og engblåfugl i krattet, men i dag er de forsvundet. Insektlivet er dog stadig mangfoldigt og tæller bl.a. den sorte og røde blodcikade, der indvandrede til Danmark i 2006 og efterfølgende har spredt sig op gennem det sydlige Jylland. Der er observeret ca. 85 forskellige fuglearter i området, hvoraf størstedelen er ganske almindelige småfugle. Desuden optræder både sang- og pibesvaner i større og mindre flokke på de omkringliggende marker om vinteren.

For at forhindre rydning, bebyggelse, indplantning af nåletræ og bøg samt kvæggræsning blev det meste af Haslund Krat fredet i 1939.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove