Hatteshøje

Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Artikelstart

Fakta

Gravhøj (rundhøj) i 2 faser. Yngre stenalder eller bronzealder og Ældre romersk jernalder (ca. 0-200 e.Kr.)

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

Tværsnit af gravhøjen: nederst kvindegraven fra ældre bronzealder, måske en kombineret sten- og trækiste dækket af en stor stendynge; derover ses stenkisten fra ældre jernalder.

.

Højens to grave set ovenfra: stenkisten fra bronzealderen er tegnet med sort, mens træresterne og oldsagerne til højre er angivet med hhv. brunt og rødt. Jernaldergraven, som lå vinkelret på bronzealdergraven i et højere niveau, er markeret med rød streg.

.

1892: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved D. Bruun

Højen var ca. 8 fod høj og ca. 60 fod i tværmål. Tidligere havde den haft en kreds af større randsten, men disse var fjernet for flere år siden og brugt som byggemateriale. Udgravningen viste, at højen var bygget i to omgange med en ældre del fra sten- eller bronzealderen og en yngre del fra jernalderen. På højens bund var en nedgravet stenkiste. Kisten lå i retning NØ-SV og målte 5 fod i længde og 2,5 fod i bredden. Bunden dannedes af en brolægning. Siderne bestod af kantstillede flade sten, og kisten var dækket med dæksten. Sydvest for kisten i samme niveau fandtes en bælteplade af bronze, en bronzedolk, to spiralarmringe af bronze samt tøjrester og et fragment af en læderrem. Genstandene, der må stamme fra en kvindegrav, lå sammen med rester af træ. [Det er uklart, om der er tale om en kombineret sten- og trækiste, om liget af kvinden på et tidspunkt er fjernet fra stenkisten, eller om kvindesagerne hidrører fra en selvstændig begravelse i en trækiste ved siden af stenkisten.]

Hele gravanlægget lå under en stendynge. Over dette var der opført en ny jordhøj. Ca.1,5 fod over stendyngen fandtes en jordfyldt stenkiste fra ældre romersk jernalder. Denne grav, som lå i retning NV-SØ, indeholdt adskillige lerkar, tre jernknive og en hårnål af bronze. I toppen af højen lå brændte ben ved siden af tre større flade sten.

1893: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte D. Bruun i 1893 Vognsild sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.25) således:

"Har haft Randstene, udgravet af undertegnede. Udgravning i 1892 efter Ejerens Opfordring af undert. for Museet. Paa Bunden af Høien var der en Kvindegrav fra Broncealderen, indeholdende en rund Bælteplade en Dolk og et Par Spiralarmbaand, alt af Bronce. Øverst i Højen var bygget et af disse i nordjyske Egne saa ofte forekommende, mandslange og stensatte Gravkister, der i ganske særlig Grad have ydet en stor Rigdom af Lerkar. Dels i Graven, dels udenfor den var der henstillet en halv Snes Lerkar, hyppig smukt ornamenterede med stregfyldte Baand eller Mæander. Ved Lerkarrene fandtes forskellige Jernsager Knive bl. a. to Halvmaaneformede."

1953: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1953 var H. Norling-Christensen i Vognsild sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 25 blev fredet med følgende beskrivelse: "Høj, 3 x 23 m. I Top et ca. 3 x 6 m stort og 1,5 m dybt, tilgroet Hul. Sydforden noget indhulet. Overfladen hullet og ujævn. Bevokset med Graner og Lyng i Udkant af Ager."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Yngre stenalder eller bronzealder

Længde: 1,57 m; bredde: 0,78 m (opmålt i 1892)

Dækket af en stendynge.

Formentlig Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Stenkiste. Ældre romersk jernalder (ca. 0-200 e.Kr.)

Formentlig Brandgrav. Jernalder

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links