Hedeland er et 15 km2 stort natur- og friluftsområde, som ligger i et område med tidligere råstofgrave. Istidens sten-, grus- og sandaflejringer dannede grundlag for et stort grusgravningsområde tæt på hovedstaden. Med Råstofloven fra 1977 blev der pligt til at efterbehandle de tømte grusgrave, der tidligere blev fyldt op med jord og affald eller anvendt som lossepladser. Udviklingen af Hedeland Naturpark er siden planlagt, hvilket har skabt et kuperet rekreativt naturområde, der ejes og drives af det offentligt ejede selskab I/S Hedeland. Blandt de mest værdifulde naturtyper er kalkoverdrevet nordvest for Hvilshøj og områdets vandhuller. Af sjældenheder kan især nævnes dueskabiose. Mange andre karakteristiske kalkoverdrevsarter kan findes, såsom hjertegræs, følfod, bakketidsel, hvid okseøje, merian, rundbælg, blågrå siv, humlesneglebælg, dunet vejbred, stor knopurt, markkrageklo og alm. markarve. Insektlivet er ganske rigt, og der er iagttaget 15 forskellige arter af dagsommerfugle. Der er spids- og butsnudet frø, skrubtudse og lille og stor vandsalamander i områdets søer. På områdets overdrev er der registreret skovfirben, mens markfirben ikke er fundet endnu.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Greve Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land