Geologisk tidslinje for Hedensted Kommune.

.

Kommunens øverste prækvartære lag, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år, blev aflejret i Paleocæn, Eocæn, Oligocæn og Miocæn. Aflejringerne fra Paleocæn og Eocæn består af gråt, grønt, rødt eller hvidligt ler med lag af vulkansk aske. Desuden indeholder leret kalkkonkretioner og forskellige fossiler. Lagene overlejres af glimmerler med glaukonit fra Oligocæn samt af ler og sand fra Miocæn. Aflejringerne fra de fire tidsperioder blev afsat i havet og kan ses i klinten ved Albæk Hoved, hvor Nordøstisen skubbede dem op under sidste istid. I den vestlige del af kommunen findes lag af ler, silt og sand fra Miocæn.

De øverste lag i kommunen består hovedsagelig af moræneler, som blev aflejret af Den Ungbaltiske Is for 19.000 til 16.000 år siden. Under samme isfremstød blev der aflejret sand og grus vest for Løsning, hvilket skabte Løsning Hedeslette. Derudover kan man ved As Hoved i øst finde moræneler samt smeltevandssand og -grus fra de seneste tre istider, Elster, Saale og Weichsel.

Langs kysten ved Juelsminde, Hosby og Kirkholm samt ud mod Horsens og Vejle Fjorde findes der havaflejringer fra tiden efter sidste istid. Dertil kommer de talrige ferskvandsaflejringer, som findes langs vandløbene og i de mange små dale.

Der indvindes grundvand fra lagene af smeltevandssand og -grus samt stedvis fra de miocæne sandlag.

Kystklinterne

Hedensted Kommunes kyst er flere steder præget af klinter, som rejser sig stejlt over en smal forstrand. Blandt de mest bemærkelsesværdige kystklinter er klinterne ved As Hoved og Albæk Hoved.

Aflejringerne i den ca. 3 km lange kystklint mellem Albæk Hoved og Dykær består af lag fra Paleocæn, Eocæn, Oligocæn og Miocæn, og er betydelig ældre end istidsaflejringerne ved As Hoved.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi