Gule rapsmarker oplyser landbrugslandet oven for den lave kystklint ved Albæk Hoved. Mens Hedensted Kommune i vest ligger inde i landet og når helt op i Det Midtjyske Søhøjland, er den i øst i høj grad en kystkommune med en kystlinje på 78 km.

.

Smeltevandet og isens bevægelser under sidste istid har i høj grad sat deres præg på landskabet i Hedensted Kommune. Store dele af landskabet ligger 50‑60 m.o.h. og består i vid udstrækning af det jævne moræneland, som er så typisk for det østjyske landskab. Kommunens nordvestlige hjørne strækker sig op i Det Midtjyske Søhøjland, hvor terrænet hæver sig op i en højde på ca. 100 m.o.h. Syd for Tørring og Vester Ørum stiger terrænet til 90‑100 m.o.h., og landskabet bliver småbakket. Nord for Hornsyld ligger bakkepartiet Bjerrelide, som kommunen deler med Horsens Kommune, og som huser kommunens højeste punkt i 118,9 m.o.h. Nordvest for Juelsminde rejser sig endnu et bakkeparti med Troldemose Bakke 110 m.o.h.

Flere steder gennemskæres landskabet af dybe dale. De største er de to brede dale, der mod øst rummer Horsens Fjord og Vejle Fjord. Fra Tørring fører en dyb, smal dal mod nordvest til sørækken Rørbæk Sø og Kulsø. I denne dal ligger vandskellet, som adskiller Danmarks to største vandløb, Gudenå og Skjern Å. Gudenå passerer Tørring, løber gennem lavningen med Ølholm Kær, Tørring Kær og Uldum Kær og fortsætter nordpå mod udløbet i Randers Fjord. I den østlige del af kommunen findes ådale, der flere steder er skarpt nedskårne. Det ses fx sydøst for Hedensted, hvor Ørum Å snor sig gennem en fladbundet dal og fortsætter sydpå som Rohden Å, samt længere mod øst, hvor Rosenvold Å skærer sig ned i landskabet. Begge vandløb har deres udløb i Vejle Fjord. Mange steder har vandløbserosion skåret dybe kløfter og slugter i dalsiderne. Ved bl.a. Stouby Skov på kanten af de stejle skrænter ud mod Vejle Fjord har erosionen været så effektiv, at plateaufladen næsten er forsvundet.

Flere steder langs Den Østjyske Israndslinje, der gennemskærer kommunen fra nordøst til sydvest, ses israndens spor som randmorænebakker. Fra Hedensted til Løsning løber en bakkeryg, der fortsætter i en stor bue vest om Bygholmlavningen og videre forbi Hvirring til Molger i Horsens Kommune.

Kyststrækningen består af stejle kystklinter ved Hundshage og As Hoved, mens istidslandskabet kantes af marint forland i Sandbjerg Vig, As Vig og dalmundingen Glud Håb samt på Hjarnø. Neden for de stejle klinter, som ligger ud mod Vejle Fjord, findes en smal forstrand. Flere steder, som øst for Albæk Hoved, sker der jævnligt udskridninger i flager af det plastiske ler fra Eocæn, som isen har presset op.

Landskabets dannelse

Geologisk tidslinje for Hedensted Kommune.

.

Kort over de overfladenære jordarter i Hedensted Kommune. Store dele af kommunen dækkes af moræne- og smeltevandsaflejringer, som blev afsat af isen og smeltevandet under sidste istid. Flere steder i vest findes der extramarginale aflejringer, som er smeltevandsaflejringer fra sidste istid, der ikke har været overskredet af isen. Visse steder langs kysten kan man også finde havaflejringer fra Littorinahavet. Aflejringerne blev til tørt land, efterhånden som landet hævede sig.

.

Nogle af kommunens landskabstræk blev sandsynligvis skabt af tektoniske bevægelser i jordskorpen, inden sidste istid satte ind. Eksempelvis kan dalen med Skjern Å og Gudenå nordvest for Tørring opdeles i tre retlinjede afsnit, der er indbyrdes parallelle og mødes i skarpe knækpunkter. Det særprægede forløb fortæller, at dalene formentlig er opstået inden sidste istid som sprækker udløst af store spændinger i undergrunden. Det samme gælder gravsænkningen, der rummer Horsens Fjord. Efterfølgende har is og smeltevand fortsat erosionen af dalbundene og -siderne og uddybet dem til de dale, der gennemskærer landskabet i dag. Derfor kan dalene også kaldes tunneldale, dvs. dale, som blev dannet under istiden, og hvis bunde veksler mellem sø- og mosefyldte bassiner og højereliggende tærskler.

For 23.000‑20.000 år siden stod Nordøstisen ved Hovedstilstandslinjen vest for Tørring. Smeltevandet, der strømmede ud fra isen, havde frit løb mod vest, hvor det aflejrede sand og grus ud over de lavere dele af næstsidste istidslandskab og skabte det slette- og bakkeølandskab, som er så karakteristisk for Vestjylland. I takt med isens tilbagesmeltning kom morænelandet og dalene til syne, samtidig med at der blev åbnet nye veje for smeltevandet, som nu løb i nordlig retning mod Limfjorden. Smeltevandet fulgte de eksisterende lavninger i det isfri landskab og udformede en fladbundet dal. Derved opstod Gudenådalen fra Tørring med en nordlig løbsretning, der ligger vinkelret på de store østjyske tunneldale.

Da den efterfølgende Ungbaltiske Is trængte frem over det østlige Jylland for 19.000 år siden og stod med sin rand ved Den Østjyske Israndslinje, var Gudenådalen fortsat dræningsvej for smeltevandet. Nu løb åen dog til Randers Fjord frem for til Limfjorden. Allerede dengang eksisterede Horsens og Vejle Fjorde, og de gjorde det muligt for isen at trænge længere ind over det østlige Jylland. Til gengæld blev isens fremrykning hæmmet af det højereliggende landskab mellem de to fjorddale, og isranden mellem Hedensted og Løsning fik derfor en mere tilbagetrukket position med en lille hedeslette foran randmorænen og et småbakket dødismorænelandskab bagved. Randmorænen er afbrudt ved Remmerslund og Sebberup, hvor smeltevandet er løbet ud på hedesletten. Noget sydligere, ved Engum i Vejle Kommune, er smeltevandet også løbet ud fra isen, men har her formet en fladbundet dal forbi Bredal, inden det løb ud på Løsning Hedeslette. Herfra er smeltevandet søgt videre mod nord til Gudenådalen. Den Ungbaltiske Is kunne også trænge længere frem i Bygholmlavningen, der er en udløber af Hanstedlavningen, som igen er en vestlig fortsættelse af Horsens Fjorddal. Det småbakkede landskab med afløbsløse lavninger syd for Tørring og Vester Ørum samt øst for Løsning Hedeslette vidner om, at isen efterlod et bælte med stilleliggende dødis langs Den ØstjyskeIsrandslinje. Bakkeknuden Bjerrelide med udsigtspunktet Purhøj ligger nord for Hornsyld.

Efter istiden blev Horsens Fjorddal og Vejle Fjorddal omdannet til fjorde i Littorinahavet (Stenalderhavet). Efterfølgende har brændingsbølger og den relative landhævning på ca. 1 m skabt det marine forland, der strækker sig langs kommunens østkyst og rundt om moræneøen Hjarnø.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber