I juni-juli blomstrer den 25‑40 cm høje skovgøgelilje i lyse skove samt på enge og overdrev. Selv om de grønligt hvide blomster kun dufter svagt, formår de alligevel at tiltrække de natsværmere, som tager sig af bestøvningen. Skovgøgeliljen findes hist og her i det meste af landet med undtagelse af Nord- og Vestjylland, hvor den er meget sjælden. I Holstebro Kommune kan man dog opleve den på engene langs Hellegård Å.
.

Den kun ca. 10 km lange Hellegård Ådal ligger mellem Holstebro og Vinderup og er et af de bedste vestjyske eksempler på de U-formede tunneldale, man ellers især finder i Østjylland. En stor del af åen, der løber gennem dalen, er blevet genslynget og fremstår i dag som et naturligt, mæandrerende vandløb.

Ved Møllesø nær Borbjerg og Holmgård Sø i den sydlige del af dalen findes to store, vældprægede moser med sjældne mosser som alm. piberensermos, glinsende kærmos og kærgyldenmos samt orkidéerne majgøgeurt og plettet gøgeurt. I den sydlige og mellemste del af ådalen kan man desuden opleve enge og overdrev med bl.a. engblomme og den i Vestjylland sjældne skovgøgelilje.

Insektlivet er også rigt, og ved en undersøgelse i 2017 fandt man flere rødlistede dagsommerfugle som moserandøje, moseperlemorsommerfugl og violetrandet ildfugl. Fuglelivet er noget mere beskedent, og i ådalen er der blot iagttaget ca. 60 forskellige fuglearter. De omfatter bl.a. nattergalen, som er en sjælden art i Vestjylland, men har en ganske stor bestand i Hellegård Ådal.

Knap 10 år efter udsætningen i Klosterheden i 1999 viste en bæver sig i Hellegård Å. Her har den store gnaver siden slået sig ned, ligesom den har spredt sig til Stampestrømmen ved Stubbergård Sø længere østpå samt til Storåsystemet mod syd.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land