Kort over herregårde i Frederikshavn Kommune

.

De forblæste arealer og tynde sandjorder på Vendsyssels nordøstkyst har ikke indbudt til storlandbrug i ældre tid. I dag finder man kun 12 ejendomme i kommunen, der skriver sig tilbage til herregårdenes rækker. Halvdelen ligger i de tre kirkesogne fjernest fra Kattegatkysten: Ormholt og Hejselt i Torslev Sogn, Dybvad og Knudseje i Skæve Sogn samt Haven og Hørbylund i Hørby Sogn. Til gengæld finder man de mest interessante bygningsværker i de kystnære sogne: renæssancegården Sæbygård, det klassicistiske Bangsbo og den historicistiske Gårdbogård.

Herregårdenes antal har varieret over tid. I Frederikshavn Kommune tæller man mindst otte forsvundne herresæder: Lunholm nordligst i Skagen Sogn og mod syd Bannerslund, Hededs, Eget, Gærumgård, Hestvang, Tveden og Skavange, men der har utvivlsomt været flere.

Middelalder

Herregårdenes middelalderlige oprindelse markerer sig dels i kildematerialet, dels i form af voldsteder. Til de sidste hører levnene af betydelige borganlæg med voldgrave ved Store Rugtved og Skavange (Skattevange) og de forsvundne grave omkring Knivholt. Dertil kommer formentlig de vandfyldte grave omkring Hørbylund, der skriver sig til 1300-tallet, mens voldgravene omkring Bangsbo, Sæbygård og Lerbæk sandsynligvis hidrører fra 1500-tallet. Når det gælder kildematerialet, optræder halvdelen af de 12 godser i de skriftlige kilder allerede i 1300-tallet, tre dukker op i 1400-tallet, mens de sidste tre – Sæbygård, Haven og Knudseje – på forskellig vis er produkter af Reformationen og renæssancen efter år 1536.

Renæssance

Barok

Klassicisme

Historicisme og modernisme

Seks af kommunens 12 herregårdsbygninger er opført i historicistisk stil i anden halvdel af 1800-tallet, hvilket meget godt afspejler landet som helhed.

Nutid

Herregårdenes areal i Frederikshavn Kommune i 1980 og 2015.

.

Med en enkelt undtagelse råder de historiske herregårde i Frederikshavn Kommune i 2016 kun over begrænsede jordtilliggender, og halvdelen kan ikke længere betegnes som landbrugsbedrifter. I forhold til i 1980 kan man tilmed spore en kraftig tilbagegang i antallet af landbrug omkring de gamle herresæder.

I perioden har alene Gårdbogård ved landindvinding næsten tredoblet sit areal til 1.120 ha, der dog også omfatter forpagtede arealer, og Gårdbogård er dermed kommunens største landbrug. Kommunens næststørste gods, Hejselt, råder kun over 211 ha, mens de fire øvrige landbrug af betydning, Sæbygård Avlsgård, Haven, Hørbylund og Dybvad, ligger på mellem 100 og 200 ha.

På Knudsejes 58 ha er løsningen økologisk landbrug, mens golfbaner breder sig ved Sæbygård og Lerbæk; sidstnævnte er også indrettet med ridecenter og restaurant.

Kommunaltejede Knivholt er et fint eksempel på nutidens mangfoldighed samlet i et nedlagt storlandbrugs rummelige bygninger. Her finder man i dag en broget kulturinstitution med formidling og aktiviteter inden for historie, arkitektur, kultur og natur. Dertil kommer skoletjeneste, virksomhedscenter og udlejning til kursusvirksomhed og selskaber.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder