.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der kendskab til otte middelalderlige voldsteder, hvoraf seks er synlige i dag, herunder det betragtelige Lundenæs, samt en række herregårdspladser med Brejninggård som det mest markante anlæg. Af de ti herregårde i kommunen ligger fire oven på tidligere voldsteder. Rybjerg er fra renæssancen, mens klassicismen er repræsenteret i flere herregårde. De fem historicistiske herregårde med deres ombygninger vidner om økonomisk fremgang.

Middelalder

Flere voldsteder og mulige voldsteder i Ringkøbing-Skjern Kommune er opdaget ved brug af luftrekognoscering. Således er eksistensen af ellers fuldstændig sløjfede og overpløjede voldsteder erkendt som positive eller negative afgrødespor, der ofte kan ses fra luften. På denne måde er der fundet voldsteder ved Holmen, Nørre Vium, Røjklit og Slumstrup.

Fra Kong Valdemars Jordebog fra ca. 1230 vides det, at kongen havde en kongsgård i Lønborg, og det formodes da også, at de kongelige besiddelser i området går tilbage til 1100-tallet. Senere, i 1278, udstedte kong Erik Klipping breve fra kongsgården. På et kort fra 1638 i præsteindberetninger til Ole Worm er der vest for Lønborg Kirke markeret en »Borigvold«, dvs. Borgvold. Denne formodede borg nævnes på intet tidspunkt i andre skriftlige kilder. I dag er der ingen synlige rester af et borganlæg på stedet, og da der heller ikke er foretaget arkæologiske udgravninger på lokaliteten, kendes der ingen detaljer om borgen. De rester, der kunne tænkes at have været, er ødelagte af bl.a. grusgravning og anlæggelsen af Skjernåvej. Den borg, der dog må formodes at have været placeret her, har formentlig været knyttet til kongsgården. Placeringen af kongsgård og borg var ikke tilfældigt valgt, idet stedet fra gammel tid var et vigtigt trafikalt knudepunkt, hvor der både har været passage over Skjern Å og gode forhold for sejlads, da åmundingen tidligere lå tættere på kirken. Desuden har laksefiskeriet i åen været af stor betydning.

Lundenæs Voldsted ligger, hvor Skjern Å og Omme Å mødes.

Nord for herregården Timgård ligger Timgård Voldsted, der udgør resterne af det middelalderlige Timgård.

Renæssance

I renæssancen videreførtes og raffineredes byggeriet med voldgravsomkransede herregårdspladser, idet aristokratiet fortsat ønskede at betone deres militære adkomst i boligen. Brejninggård og Rybjerg er placeret oven på eller ved ældre middelalderlige banker, men de nye bygninger udtrykker mere det æstetiske end det forsvarsmæssige.

Klassicismen

De tre klassicistiske herregårde i Ringkøbing-Skjern Kommune, Lønborggård, Sønder Holmgaard og Timgård, har alle længere historier end de bygninger, der ses i dag. Særligt Lønborggård har bevaret sit klassicistiske udtryk med hvidpudsede mure, rødt tegltag og et symmetrisk anlæg.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder