.

Området var i middelalderen præget af Viborgs position som et af landets vigtigste politiske centre samt kirkens mange godsbesiddelser. Kongemagtens tilstedeværelse i byen bevirkede imidlertid, at der i de nærmeste sogne kun fandtes få private anlæg. I størstedelen af det resterende område anlagde både bispen og private godsbesiddere borge og herregårde, undtagen på hedesletten længst mod sydvest.

I dag er der 15 herregårde i Viborg Kommune, herunder Tjele, der blev anlagt i middelalderen, men udbygget og udvidet flere gange siden. Også Lynderupgård stammer tilbage fra middelalderen og er et af Danmarks ældste bindingsværkshuse.

Middelalder

Der er kendskab til mindst 10 middelalderlige voldsteder i Viborg Kommune, hvoraf de fleste er synlige i dag. Desuden indgår der i de nuværende herregårde Tjele og Lynderupgård middelalderlige bygningsdele.

Ved Hald Sø ligger tre velkendte voldsteder: Gammel Hald, Hald Borgruin og Brattingsborg.

Brattingsborg, også kaldet Valdemars Skanse består af to banker, der var adskilt af en 2 m dyb voldgrav. Der er ikke fundet spor efter bebyggelse på bankerne, men efter de nyeste arkæologiske undersøgelser tolkes Brattingsborg som en belejringsskanse fra Valdemar Atterdags belejring af forgængeren til Hald Slot. Hald Hovedgård står endnu i dag.

Lynderupgård, der i middelalderen var ejet af Viborg bispestol, er opført på en senmiddelalderlig herregårdsplads, omgivet af vandfyldte grave. I herregårdens vestfløj indgår et lille kampestenshus, der menes at være den ældste del af det trefløjede anlæg, og som muligvis går helt tilbage til den sidste del af 1400-tallet.

Renæssance

I renæssancen var arkitekturen karakteriseret ved at være symmetrisk og harmonisk. Et skrift om arkitekturen definerer skønheden som summen af delene samlet i en fornuftsmæssig, harmonisk helhed. Lynderupgårds arkitektoniske udtryk er på trods af det toetagers bindingsværksanlæg harmonisk, mens Tårupgårds hovedbygning i røde teglsten, der er flankeret af to bindingsværksfløje, virker mere rytmisk symmetrisk i dag.

Klassicisme

Ligesom renæssancen stræbte klassicismen efter idealerne fra antikken. Et godt eksempel er Hald Hovedgård, der har et klart arkitektonisk ydre med symmetri omkring et centrum, der afspejler det indre. Viskum og Vingegård har ligeledes enetages hovedbygninger med klar symmetri.

Historicisme

Ligesom de tidligere arkitektoniske udtryk renæssance og klassicisme finder historicismen sin inspiration i fortiden, nu blot en anden fortid. Randrup og Lundgaard er gode eksempler på dels videreføringen af den lange enetages bygning, dels genopdagelsen af teglstenene fra middelalderens Danmark.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder