Milesten ved indgangsdør i nordfløjen, set fra S
.
Milesten i gårdens NØ-hjørne, set fra V
.
Milesten ved indgangsdør, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
111312
Sted- og lokalitetsnummer
120516-48
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.); Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ålborghus voldsted Voldstedet består af en borgplads, som i nordvest og sydøst er afgrænset af volde, der er hhv. ca. 110 m og 125 m lange, og som ved foden har en bredde af ca. 30 m. Voldkronen hæver sig ca. 3-4 m over det omgivende terræn. Volden er sløjfet i syd-vest. Voldstedets form og udstrækning fremgår af det vedlagte kort; det fredede areal er identisk med hele matr. nr. 523a af Ålborg købstads bygrunde. På det fredede areal ligger det i henhold til bygningsfredningsloven fredede Ålborg slot, og på den sydvestlige del er i nyere tid anlagt 3 bunkers. Iøvrigt benyttes arealet som have og gårdsplads. Hverken bebyggelsen eller de 3 bunkers er omfattet af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Der er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske med fredningsstyrelsens, fortidsmindeforvaltningens, samtykke. Det er iøvrigt tilladt at anvende det fredede areal på samme måde som hidtil. De 5 milepæle, hvis placering er angivet på vedlagte kort, er beskyttet i henhold til naturfredningslovens paragraf 48, stk. 2, og må ikke fjernes eller flyttes uden fredningsstyrelsens, fortidsmindeforvaltningens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1980
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2003
Byggeri og anlæg - Aalborg Historiske Museum
2003
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2003
Museal besigtigelse - Aalborg Historiske Museum
2003
Diverse sagsbehandling - Aalborg Historiske Museum
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2007
Byggeri og anlæg - Aalborg Historiske Museum
2007
Museal prøvegravning - Aalborg Historiske MuseumUnder overvågningen observeredes toppen af det nordlige rum 2, den nordlige ende af kasemat 4 og den vestlige ende af kasemat 3. Desuden svage spor efter den nordvestlige nedbrudte rondel samt sydligt i volden et øst-vest orienteret murværk.
2008
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Museal udgravning - Aalborg Historiske MuseumArkæologisk overvågning i forbindelse med renovering af kasematter og de to øvrige rum i den vestlige vold samt afgravning af gulvfladen i kasematterne. Stratigrafi for gulvlag dokumenteret og dateret.
2009
Museal udgravning - Aalborg Historiske MuseumUnder den arkæologiske overvågning observeredes ydersiden af fundamentopbygningen i fem undersøgelseshuller ved østfløjens vestlige facade mod gården, i to huller ved nordfløjens sydlige facade mod gården og endelig i to huller ved nordfløjens nordlige facade.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links