Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
402616
Sted- og lokalitetsnummer
050202-69
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Voldgrav, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgravssystem ved Beldringe. De vandfyldte voldgrave ved Beldringe hovedbygning. Øst og vest for hovedbygningen er gravene ca. 85 m lange og 15 m brede. Den østre grav er afbrudt af en ca. 12 m bred vejdæmning, og syd for denne er voldgraven tør. Nord for hovedbygningen er bevaret ca. 25 m af graven på begge sider af hovedopkørslen. Gravene er delvis kantede med indtil 2 m høje kampestenssætninger. I den sydlige, tørre del af den østre grav er anlagt et betonsvømmebassin. Om fattet af fredningen er desuden den ca. 200 m lange, 10 m brede delvis vandfyldte voldgrav tilligemed den uden- for (vestfor) beliggende ca. 2 m høje og 5 m brede kampe- stenssatte vold, der begrænser parken i vest. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter, for den ydre voldgravs vedkommende i vest dog langs foden af den kampestenssatte vold. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af grave- ne samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i sam- råd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1989
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links