Faktaboks

Kommune
Lemvig Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200260
Sted- og lokalitetsnummer
180703-200
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave ved Bækmark Bækmark hovedgård, matr.nr.1a (østlige del af voldgrav): Omkring den formentlig oprindelig firesidede borgbanke, der i nord-syd måler ca. 100-110 m, er bevaret dele af ca. 9 - 13 m brede voldgrave i nord, øst og syd. Af den nordre grav er bevaret ca. 45-50 m, af den østre ca. 105 m og af den søndre ca. 30 m. Den nordre grav, der er ca. 2-3 m dyb, samt den nordligste trediedel af den østre grav er tørre og delvis opfyldte. Udenfor de vandfyldte dele af den østre og den søndre grav ligger en ca. 8-14 m bred jordvold, der hæver sig indtil 1,5 m over det udenfor liggende terræn. De tørre dele af voldgraven benyttes delvis som køkkenhave; det fredede areal er iøvrigt løvtræsbevokset. Fredningsgrænsen går langs overkanten af gravene, i sydøst og syd dog langs voldens fod. Bækmark hovedgård, matr.nr.1f (sydlige del af voldgrav): Den bevarede del af den søndre voldgrav ved Bækmark er ca. 30 m lang i øst-vestlig retning og ca. 10 m bred. Den er tør, bortset fra de østligste 10 m. Graven aftager i dybde og bredde mod vest. Den tørre del af graven er løvtræsbevokset. Fredningsgrænsen går langs overkanten af graven. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Iøvrigt må det fredede areal anvendes som have i samme omfang som hidtil. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsan- tikvaren.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links