I toppen af et aks sidder en brunlig perlemorsommerfugl med sammenklappede vinger, der afslører vingeundersidernes karakteristiske mosaikmønster i hvidt, sort, gult og rødbrunt. Selv om brunlig perlemorsommerfugl er i voldsom tilbagegang i Danmark, er den endnu almindelig i store dele af Jylland. I Esbjerg Kommune kan man bl.a. opleve den i Hesselmose, hvor den flyver i to overlappende generationer fra sidst i maj til begyndelsen af september.
.

Hesselmose er et lille mose- og engområde nordøst for Bramming. Den udgør en rest af et større vådområde, som lå i en smal, kileformet lavning med Birkesig Bæk, der i en blød bue strakte sig op gennem den daværende Terp Hede til Vibæk i nord.

De centrale dele af området består af en ca. 20 ha stor hedemose, mens de ferske enge ligger i periferien af mosen, hovedsagelig mod øst. Mod syd findes desuden en smule tør lyngog græshede. Ellers ligger området omgivet af landbrugsland.

Plantelivet i hedemosen omfatter en række sjældenheder, heriblandt hvid næbfrø, smalbladet kæruld, forskelligbladet tidsel, liden og rundbladet soldug, tranebær og rosmarinlyng. Dertil kommer flere forskellige arter af tørvemos. Også insektlivet er rigt og tæller ud over dagsommerfugle som grøn busksommerfugl og brunlig perlemorsommerfugl især en meget stor mangfoldighed af guldsmede, om end de fleste er forholdsvis almindelige arter. På lune sommerdage kan man desuden høre sivgræshoppernes summende sang, som dog let forveksles med vinden, der blæser i tagrørene.

Der er tidligere skåret tørv i mosen, og i dag fremstår de gamle tørveskær som lavvandede småsøer. De benyttes som ynglested af de mange guldsmede samt af padder som spidssnudet frø, der findes i den stribede variant, som er typisk for de vestjyske hedeegne. Mosen trues af tilgroning, om end kvæggræsning i dele af området bidrager til at holde rørskoven og nyopvækst nede.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land