Hirsholmene er Danmarks nordligst beliggende øer. Selv om de har været beboede i ca. 500 år, er det først og fremmest fuglene, som dominerer livet på øerne.
.

Hirsholmene er en lille øgruppe nordøst for Frederikshavn. Den består af øerne Hirsholm, Græsholm, Tyvholm, Deget og Kølpen og har et samlet areal på ca. 45 ha. Der er kun offentlig adgang til Hirsholm og Deget.

Kysterne er stenede på de udsatte og nederoderede strækninger, mens de er sandede med bagvedliggende strandenge i de roligere og mere lavvandede områder. Karakteristisk for Hirsholmene og det omkringliggende farvand er de mange stenblokke. Stenene er tiloversblevne rester af aflejringer fra istiden, efter at ler, sand og grus er skyllet bort. Mellem øerne danner disse sten udbredte stenrev med et rigt dyre- og planteliv.

Øernes jordbund består hovedsagelig af formuldet opskyl, der yderligere beriges af gødning fra de mange fugle. På kysten dominerer strandkål og strandbede, mens man længere inde på øen kan finde blodrød storkenæb, hjertekarse og den giftige bulmeurt.

Hirsholmene gør sig især bemærkede ved deres fugleliv, og hættemåge, sølvmåge, sildemåge, stormmåge og svartbag har her en samlet ynglebestand på ca. 10.000 par. Også skærpiber, havterne og tejst yngler i gode bestande, og på Græsholm er der en skarvkoloni. Øen Hirsholm har en af landets største bestande af splitterner, som i 2012 talte 1.726 par. Splitternerne lægger deres reder midt inde i øens højrøstede hættemågekolonier og opnår på den måde en vis beskyttelse mod de svartbage og sølvmåger, som ellers ville gå på rov i rederne.

Farvandet omkring Hirsholmene er desuden et vigtigt overvintringsområde for ederfugl, sortand og fløjlsand og rasteområde for flere andre vandfugle.

I 1938 blev Hirsholmene og det omkringliggende farvand udpeget som videnskabeligt reservat, og i 1981 blev hele området fredet som naturreservat. Derudover er Hirsholmene en del af habitatområdet Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Ås udløb samt af fuglebeskyttelsesområdet og Ramsarområdet Hirsholmene.

Tejsterne

Tejst (cepphus grylle) hviler sig i solen på molen på Hirsholmene, som huser landets største koloni af den lille sjove vandfugl med de højrøde fødder.

.

Tejsten er en lille, sort alkefugl, som er let at kende fra de andre alkefugle, der forekommer i Danmark, på sin størrelse, den sorte krop med hvidt vingefelt og de røde ben. Dens hovedudbredelse er langs kysterne i Nordatlanten og Nordishavet, og i Danmark når tejsten sin sydgrænse. Her yngler den i Kattegat, Storebælt og farvandet omkring Samsø.

Mere end halvdelen af den danske ynglebestand af tejster findes på Hirsholmene, som siden 2008 har huset op til ca. 1.000 par. Tejsten yngler på alle de større øer. Den største koloni findes på Hirsholms sydmole, hvor fuglene yngler i hulrum mellem molens store sten. Her tæller bestanden i 2016 ca. 700 par, selv om antallet varierer noget fra år til år.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster