Figur 1. Befolkningsudviklingen i Hjørring Kommune, Region Nordjylland og Danmark 1971-2040 (1971 = 100).

.
Andelen af børn (0-14 år) i Hjørring Kommune er i perioden 1971-2016 faldet fra 24,7 % til 16,4 %.
.

Figur 2. Befolkningens aldersfordeling i Hjørring Kommune og Danmark 1971-2040.

.

Befolkningsmæssigt er Hjørring Kommune større end gennemsnittet af landets kommuner. Kommunen havde pr. 1. januar 2016 en befolkning på 65.411 indbyggere. Kommunens befolkningstal toppede i 1998 med 68.649 indbyggere og er frem til 2016 faldet med 4,7 %. Befolkningstallet forventes at falde yderligere 0,6 % frem mod 2040 (2016-fremskrivningen). Samtidig antages befolkningstallet i både Region Nordjylland og landet som helhed at stige med hhv. 6,1 % og 9,7 %. Faldet skyldes dels et fødselsunderskud, som har gjort sig gældende siden 2006, dels at fraflytningen siden begyndelsen af 1980’erne har været større end tilflytningen.

Befolkningstætheden på 71 personer pr. km2 er lidt under regionen (74 pr. km2) og væsentligt under landet som helhed (133 pr. km2). Befolkningsfordelingen mellem land og by har i perioden 2010-16 været stabil med en mindre tilbagegang i landdistriktet og en tilsvarende fremgang i Hjørring. Pr. 1. januar 2016 boede 39,2 % af befolkningen i Hjørring, mens 23,5 % boede i landdistriktet; resten var fordelt i 24 mindre bysamfund.

Befolkningssammensætningen

Menneskemængde på spisested ved Hirtshals Havn
Menneskemængde på spisested ved Hirtshals Havn
Af .

Gennemsnitsalderen i Hjørring Kommune steg fra 35,1 år i 1971 til 43,2 år i 2016 og ventes de kommende år at stige yderligere til 47,4 år i 2040 (2015-fremskrivningen, se figur 2). Fra 1971 til 2016 steg andelen af personer over 65 år fra 13,5 % til 21,7 %, mens ældrekvoten i 2016 nåede 35,1. Det er højere end i landet som helhed, hvor ældrekvoten i 2016 lå på 29,3. Samtidig er børnekvoten faldet fra 40 i 1970 til 26,1 i 2016, hvilket er som på landsplan. Kommunen kendetegnes af en faldende yngre og en voksende ældre befolkning, og denne udvikling ventes at fortsætte. I 2016 havde Hjørring Kommune 30.912 husstande, som i gennemsnit husede 2,1 personer.

I 2016 udgjorde indvandrere 6,0 % af befolkningen, mens deres efterkommere udgjorde 1,2 %. Gruppen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande var med 4,5 % større end gruppen fra vestlige lande på 2,8 %. 92,8 % af kommunens befolkning har etnisk dansk baggrund, hvilket er på niveau med resten af Region Nordjylland og lidt højere end i landet som helhed.

Kvinderne i Hjørring Kommune får i gennemsnit deres første barn tidligere end i landet som helhed. I 2015 var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende 27,1 år, hvilket er ca. 2 år lavere end landsniveauet. De seneste ti år har den samlede fertilitet i Hjørring Kommune ligget på omkring 2,0 levendefødte børn pr. kvinde, hvor tallet på landsplan er 1,7. Det længerevarende fødselsunderskud, den aldrende befolkning og fraflytningen sætter i stigende grad kommunens økonomi under pres.

Bolig- og bosætningsforhold

Gadeliv i Sindal
Gadeliv i Sindal
Af .

En relativt høj andel (53,5 %) af boligerne i Hjørring Kommune består af parcelhuse og stuehuse. Til sammenligning udgør parcelhuse og stuehuse i Region Nordjylland og hele landet hhv. 49,8 % og 40,4 %. Omvendt udgør etageboliger kun 18,6 % af den samlede boligmasse i Hjørring Kommune sammenholdt med 25,2 % og 36,2 % for hhv. regionen og hele landet. 10,5 % af boligmassen er række-, kæde- og dobbelthuse, hvilket ligger mere på niveau for regionen (12,1%) og landet som helhed (13,7 %). Hjørring Kommune har en stor andel af fritidshuse (16,3 %), hvilket understreger kommunens betydning som turistkommune. Til sammenligning udgør fritidshuse i Region Nordjylland 11,2 %, mens tallet for hele landet er 7,9 %. Den resterende del af boligmassen i kommunen (1,1 %) udgøres af kollegier, døgninstitutioner og øvrige boliger. Til sammenligning er disse tal for regionen 1,7 % og for hele landet 2,0 %.

Boligmarkedet

Lønstrup set fra luften
Lønstrup set fra luften
Af .

Boligmarkedet er præget af lave boligpriser og et stigende antal boliger til salg. Salgspriserne for parcelhuse er steget fra knap 5.000 kr. pr. m2 i begyndelsen af 00’erne til knap 7.000 kr. i 2015. Stigningen har været jævn og uden de markante prisstigninger, som særligt i perioden 2004-07 gjorde sig gældende i resten af landet. Forskellen i boligpriser på tværs af landet er øget igennem de seneste 15 år. For Hjørring Kommune betyder det, at forskellen i forhold til landsgennemsnittet er øget fra omkring 3.000 kr. pr. m2 i begyndelsen af 00’erne til knap 5.000 kr. i 2015. Forskellen var dog størst i 2006, hvor boligpriserne toppede andre steder i landet.

Antallet af solgte boliger i kommunen har siden 2004 ligget på mellem 100 og 170 pr. kvartal, mens antallet af solgte fritidshuse har ligget på mellem 20 og 60 pr. kvartal. Der er gennem en årrække hvert kvartal blevet sat flere boliger til salg, end der bliver solgt. I første kvartal af 2005 var der således 410 boliger og 124 fritidshuse til salg, mens der i første kvartal af 2015 var 867 boliger og 591 fritidshuse til salg.

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Hjørring Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkning og boliger