Tilgroning er en alvorlig trussel mod de åbne naturarealer, som præger Hjelm Hede. Blandt de træer og buske, som breder sig ud over hedearealerne, er en række invasive arter som gyvel, rødgran og bjergfyr. Desuden er den indslæbte mos stjernebredribbe, som oprindelig kommer fra den sydlige halvkugle, ret almindelig på heden. For at holde opvæksten af træer og buske nede græsses dele af Hjelm Hede i dag af får.
.

Det vidtstrakte hedeområde Hjelm Hede strækker sig langs østsiden af Flyndersø, på tværs af grænsen mellem Skive og Holstebro Kommuner.

Da isen fra sidste istid smeltede bort, aflejrede smeltevandet store mængder sand og grus. Derved opstod Hjelm Hede. Selv om en del af Hjelm Hede er blevet tilplantet, fremstår området også i dag som et stort, øde hedeareal. Den udgør en rest af de tidligere store heder, som lå øde hen, indtil de i vid udstrækning blev tilplantet og opdyrket fra midten af 1800-tallet. Således deles Hjelm Hede på midten af Carl Moltkes Plantage, mens den i syd afsluttes af Ludvig Schrøders Plantage. Langs skrænten ned mod Flyndersø findes også flere egekrat, hvorfra selvsåede træer breder sig ud på hedefladen. Krattene bærer flere steder præg af stævning. Trods plantagerne og krattene kan man ude på heden stadig få en oplevelse af ødemark.

Plantelivet omfatter typiske hedeplanter som hedelyng, revling, tyttebær og hedemelbærris, og på nordvendte skråninger og i krattene findes spredte forekomster af blåbær. Desuden huser området flere forholdsvis sjældne planter som alm. ulvefod, alm. månerude, guldblomme, kattefod, håret visse og plettet gøgeurt.

Insektlivet tæller et stort antal dagsommerfugle som grøn busksommerfugl, isblåfugl, foranderlig blåfugl, okkergul randøje, okkergul pletvinge og brun pletvinge, mens man i egekrattene bl.a. kan opleve den lille blåhale. Den sorte og røde blåhatjordbi er ret let at genkende, når den samler lyserøde pollen i blåhat, og i april-maj kan man være heldig at opleve de farvestrålende hanner af mariehøneedderkoppen, når de forlader deres underjordiske spind og går på jagt efter parringsmodne hunner.

På Hjelm Hede er der observeret ca. 60 forskellige fuglearter, og ynglefuglene omfatter bl.a. bynkefugl og rødrygget tornskade. Rådyr holder til i krattene, mens ræv og hare ses ude på heden. Her lever også både skovfirben og hugorm. Desuden var Hjelm Hede formentlig et af de sidste danske levesteder for glatsnogen. Det sidste bekræftede fund skete nær Flyndersø i 1914, og skulle glatsnogen i al ubemærkethed have overlevet, er det sandsynligvis her, den skal genfindes.

Hjelm Hede er omfattet af fredningen af hederne og plantagerne omkring Flyndersø fra 1967. Derudover indgår heden i habitatområdet Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land