Den finnestribede ferskvandsulk er en 8‑12 cm lang ulkefisk, som lever på sten-, grus- og sandbund i rene vandløb. I Danmark har den sin hovedudbredelse i Skjern Å-systemet og findes bl.a. i Holtum Å. Siden 1994 har den også været kendt fra en strækning af Gudenå. Finnestribet ferskvandsulk er en af vores mest sjældne ferskvandsfisk, som dog bliver mere almindelig, i takt med at vandløbene genslynges, spærringer fjernes, og vandkvaliteten forbedres.
.
Holtum Å løber stille gennem landskabet ved Dørslundvej, kort før åen rammer grænsen til Herning Kommune. Her lå tidligere Harrildgård Dambrug, som fra 2013 var landets største økologiske ferskvandsdambrug. I juni 2016 indstillede dambruget driften, og i november samme år blev stemmeværket fjernet. De forbedrede passageforhold har haft en stor effekt på bl.a. gydelaksene, som nu også optræder på strækningen opstrøms det tidligere dambrug.
.
Med en længde på knap 4 cm er den grønne sumpgræshoppe vores absolut største markgræshoppe. Som navnet antyder, findes den på våde og sumpede enge langs søer og vandløb - bl.a. langs Holtum Å. Den er ret sky, og på trods af dens størrelse ser man den sjældent. Til gengæld er den let at kende på sin sang, som kan høres op til 20 m væk og består af serier af 5‑10 tik-lyde.
.

Den ca. 33 km lange Holtum Å udspringer i Nedergård Skov. Herfra løber den mod nordvest til Ejstrup Sø ved Ejstrupholm. Fra søen fortsætter åen mod vest gennem Ikast-Brande Kommune til grænsen til Herning Kommune, som den følger indtil udløbet i Skjern Å nordøst for Sandfeld Plantage.

Holtum Å er et forholdsvis lille vandløb, men ved udløbet når det dog en bredde på ca. 6 m. Meget af åen var tidligere kraftigt reguleret, og i forbindelse med de mange dambrug var der opstemninger, som hæmmede vandrefiskenes passage op i åen. I dag er alle spærringer fjernet, og på visse strækninger er åen blevet genslynget, ligesom der er udlagt gydegrus til laksefisk.

Opstrøms Ejstrup Sø kantes åen især af ferske enge, mens ådalen nedstrøms søen præges af moser, ligesom åen her passerer større hedearealer. Flere steder består bunden af grus og sten, men generelt præges vandløbet af sand og sandvandring. Fiskebestanden omfatter bl.a. stalling, bækørred, havørred og laks samt både bæklampret og finnestribet ferskvandsulk. I og langs åen er der desuden et rigt insektliv, som bl.a. tæller flere sjældne døgnfluer og slørvinger.

Fra udspringet og op til Kejlstrup Plantage øst for Ejstrupholm indgår åen i habitatområdet Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Å øvre del.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande