Højmosen Horreby Lyng er blevet gjort mere tilgængelig ved, at man på de fugtigste steder har lavet plankestier, hvorfra man på tæt hold kan opleve dyr og planter. I mosen er der et naturrum med en udstilling og en udsigtsplatform.
.

Horreby Lyng er med sine ca. 150 ha den største højmose i Guldborgsund Kommune og en af Østdanmarks største højmoser. Kommunen ejer ca. 95 ha, resten ejes af private lodsejere.

Horreby Lyng er en af de få tilbageværende højmoser i Danmark. Højmoser er en af de mest truede naturtyper i Europa og i Danmark i særdeleshed. De primære trusler er dræning, opdyrkning, kvælstofnedfald og tørvegravning, og Horreby Lyng har været udsat for omfattende grøftegravning og lang tids tørvegravning. Der blev gravet mængder af tørv i mosen under både 1. og 2. Verdenskrig. I årene 1940‑41, da produktionen var på sit højeste, blev der udvundet ca. 6.000 tons tørv fra mosen årligt. Det var sukkerfabrikken i Nykøbing F, der var den primære aftager. Resultatet af menneskets indgriben i højmosens natur var, at mosen i mange år lå hen som en række vandfyldte grave, der var ved at gro til. Dele af den oprindelige højmoseflade var dog bevaret.

I perioden 2013‑21 har Guldborgsund Kommune med midler fra EU LIFE gennemført et større naturgenopretningsprojekt, hvor man har lukket grøfter og kanaler samt nedsat 1.800 m membran (plastvægge i ca. 1,5 m’s dybde). Formålet med projektet har været at sikre, at højmosen holdes våd, så man på sigt kan genoprette mosens naturlige miljø. I randzonen er der indgået aftaler på ca. 40 ha om en dyrkningsfri zone med etablering af naturlig fordeling af vandet.

Der findes stadig rester af den sjældne højmosenatur i mosen. Her ses tørvemosser (arter af Sphagnum) i mængder, idet højmoser er opbygget af disse. Af planter kan i øvrigt nævnes kongebregne, smalbladet kæruld, klokkelyng, rosmarinlyng, tranebær, orkidéen hjertelæbe og den insektædende rundbladet soldug. Der lever forholdsvis mange arter af guldsmede i Horreby Lyng, bl.a. den sjældne stor kærguldsmed. Det er ikke usædvanligt at se en snog, som svømmer gennem de vandfyldte områder af mosen, og på de mere tørre områder kan man træffe hugorm. Hele 11 arter af flagermus er blevet registreret i Horreby Lyng.

Horreby Lyng er omfattet af en fredning fra 1981, hvis formål er at bevare og genskabe højmosen, sikre offentlighedens adgang samt fastholde en landskabelig afgræsning rundt om højmosen. Højmosen er udpeget som Natura 2000-område.

Der er etableret et stisystem med plankestier, bord- og bænkesæt samt informationstavler i mosen. Inde i mosen er der et naturrum, der rummer en udstilling om EU LIFE projektet samt mosens kultur- og naturhistorie.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Det åbne land