Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36166
Sted- og lokalitetsnummer
080107-60
Anlæg
Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejrupgård voldsted. Voldstedet består af en borgbanke, der måler ca. 28 x 28 m, og som i øst, nord og vest er omgivet af ca. 15 m brede, ca. 2-2,5 m dybe tørre voldgravssænkninger, der mod syd ud- munder i en naturlig sænkning. På borgbanken ligger Vejrup- gårds hovedbygning; gravsænkningerne er græsklædte; over den nordre gravsænkning fører en ca. 2,5 m bred muret bro. Det fredede areal måler ca. 60 x 60 m; fredningsgrænsen for- løber i øst, nord og vest langs gravsænkningernes udvendige øvre kant og i syd langs en øst-vestgående linie 14 m syd for hovedbygningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende byg- ninger berøres ikke af denne fredning. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVeirupgaard ligger yderst paa det noget høiere Terrain, der strækker sig langs med en vandrig Lavning. Fra denne er der ført dybe Grave ind over en firkantet Plads, dennes Overflade er ikke høiere end det omliggende Terrain. Bygningen bestod oprindelig af en 807 lang, 28 F. bred Fløi med Retning Nordvest - Sydøst indenfor et smalt Glacis og to 207 lange Fløie mod Sydvest, bag disse fandtes en større Gaardsplads. Overkjørsel over Graven fra Nordøst. I Portalen bevaret ældre Decoration med Løvenhjelmernes og Brockenhusernes Vaabner. Ved det nordvestlige Hjørne mellem Fløiene reiste sig i Hovedfløien et firkantet Taarn, hvis Fundament endnu ses i Kjælderen. Der siges, at Bygningen havde to Etager. I kjælderen ere endnu overalt flade Renaissance Hvælvinger bevarede. Et større Rum har fire Krydshvælvinger, som mødes i en firkantet Murpille, hvorved en stor Comfur paa oprindelig Plads. I 1. Etage er Murtykkelsen 2 F. - Nu er Bygningen kun paa 1. Etage. Udvendig pudset. Ingen oprindelige Detailler synlige. Begge Fløiene stærkt forlængede. I haven er opstillet Marslev Kirkes gamle Døbefont (Pl.23). S. M.
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet som beskrevet. Mod syd afgrænses det af et terrænspring med en kampestensmur. Mål: Ingen mål opgivet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links