Den farvestrålende orange korkpigsvamp er kritisk truet i Danmark. I Vestjylland er den kun kendt fra Stråsø og Hoverdal Plantager, hvor man kan være heldig at finde den i juli-oktober. Orange korkpigsvamp er en såkaldt mykorrhizasvamp. Det vil sige, at den indgår i et samspil, hvor svampens mycelium vokser sammen med rødderne af plantagens nåletræer. Svampen får sukkerstoffer fra træerne, som til gengæld modtager vand og næringsstoffer fra svampen.
.

Hoverdal Plantage er en 1.598 ha stor statsskov godt 10 km nordøst for Ringkøbing på den vestlige del af Skovbjerg Bakkeø øst for Stadil Fjord. Anlæggelsen af plantagen blev påbegyndt i 1892, og de første beplantninger af østrigsk fyr kan stadig opleves i plantagen. I dag består Hoverdal Plantage overvejende af nåleskov, som domineres af rødgran, bjergfyr og ædelgran. Dertil kommer en mindre andel af løvskov med især eg og bøg. Det træbevoksede areal brydes hist og her af lysåbne heder og moser samt en række småsøer, hvoraf to er opstået ved opstemning. I den vestlige del af plantagen kan sommetider opleves den temporære sø Hoverdal Klitsø.

Plantagens planteliv tæller flere usædvanlige arter som cypresulvefod, otteradet ulvefod, kambregne, alm. månerude og linnæa. I fattigkærene ved Ejstrup Bæk vokser desuden storlæbet blærerod, kortsporet blærerod, liden blærerod, uldtuekogleaks, hvid næbfrø, spæd mælkeurt, dyndstar og klokkeensian. Ud over en stor mangfoldighed af planter har området også et bemærkelsesværdigt svampeliv, der foruden populære spisesvampe som alm. kantarel, tragtkantarel, brunstokket rørhat, alm. pigsvamp og spiselig rørhat også omfatter sjældenheder som orange korkpigsvamp, rustkorkpigsvamp, vellugtende læderpigsvamp, tragtformet læderpigsvamp, mørk læderpigsvamp, skællet kødpigsvamp og safrankødet slørhat.

Især plantagens lysåbne områder er levested for en lang række insekter. Blandt dem er den sjældne trehornet skarnbasse, guldsmede som lille blåpil og lille farvevandnymfe samt forskellige dagsommerfugle, heriblandt ensianblåfugl, markperlemorsommerfugl og moseperlemorsommerfugl.

Der er registreret 120 fuglearter i Hoverdal Plantage, og ynglefuglene tæller bl.a. trane, duehøg, natravn, grønspætte, hedelærke, bynkefugl, sortstrubet bynkefugl, rødrygget tornskade og ravn. I vinterhalvåret er også stor tornskade en hyppig gæst. Plantagen har derudover en stor bestand af krondyr, og i perioden 1940‑94 var store dele af Hoverdal Plantage udlagt som kronvildtreservat med det formål at fremme en kronvildtbestand i området. Med deres græsning bidrager de mange krondyr i dag til at holde plantagens hedearealer lysåbne.

To mindre hedearealer i Hoverdal Plantage på i alt ca. 71 ha blev fredet i 1949. Desuden indgår dele af plantagen i habitatområdet Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove