Fra V: Hulveje i NNV vendt skrænt
.
Fra NNV: Hjulspår på plateau i SV del
.
Fra NØ: Hulveje i NNV vendt skrænt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250963
Sted- og lokalitetsnummer
160608-215
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2509:63 Hærvejen i Kolpendal. Vejsystem bestående af mindst 20 parallelle hulveje og hjulspor på en NNV-vendt skråning umiddelbart vest for Viborg Hovedvej. Vejsporene, der er orienteret NNV–SSØ, er op til 250 m lange, indtil 1 m dybe, op til 1,5–4 m brede i bunden. Vejsporene er forstyrret af planteriller på bakketoppen og afgravninger i skråningens nordlige del. Bæltet af vejspor, der har en bredde på ca. 150 m, afgrænses i øst af en 280 m lang linje 15 m vest for og parallelt med skellet mod Viborg Hovedvej. I syd afgrænses vejsporene af en 140 m lang linje ØSØ-VNV løbende parallelt med skovvejen ved skel mellem hede og skov (som vist på ved-hæftede kort) - fra skel mod Viborg Hovedvej 50 m NNV for skærings-punktet mellem hovedvejsskellet og skellet mellem matr. nr. 2f og 3a Godrum, Vrads. I nord afgrænses vejsporene af en 195 m lang linje Ø-V fra skel mod Viborg Hovedvej. Vejsporene afgrænses i vest af en 270 m lang linje mellem de vestlige endepunkter af linjeforløbene i N og S.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenHulveje vest for og forløber for Viborg Hovedvej.
2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenBesigtigelse: I heden vest for Viborg Hovedvej ses adskillige parallelle hulveje og hjulspor orienteret NNV - SSØ. Vejsporene ligger i en NNV vendt skrænt. Partier med parallelle spor på plateauet ovenfor i ØNØ - VSV og NNØ - SSV retning tolkes af skovdistriktet som stammende fra planteriller lavet med en Tolneplov (er ikke markeret på kortet). Hulvejene er bevaret i op til 50 m's sammenhængende længder. De er skåret ned til maks. ca. 1,20 m's dybde. De syner ca. 1,5 m op til 4 m brede i bunden og op til 5 m brede målt mellem sideflankerne i top. Bredden på vejtraceet skønnes til ca. 150m. Forløbet er ca. 175 m langt inden det i nord i dalbunden er noget forstyrret af ældre gravninger, der nu er tilgroet. Lokaliteten ligger i umiddelbar forlængelse af reg. nr. 160608-216 nord for og afgrænses af skovkanten i syd, hvor sporene er synlige efter en afstand på ca. 15 m (moderne hjulspor og lyngbælte langs skovkanten). I øst afgrænses arealet af vestkanten af et ca. 20 m bredt brandbælte i lyng og grøftekant mod landevejen (ca. 15 m vest for matrikelgrænsen).

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links