I Hundige ligger et strandengsområde med småsøer og vandhuller, der strækker sig fra Olsbæk Strand til kommunegrænsen. Området er en del af Køge Bugt Strandpark, som blev etableret 1977‑79. Strandparken beskytter de kystnære byområder mod oversvømmelse og er blevet et vigtigt natur- og friluftsområde. Omkring halvdelen af Strandparken er land, og den anden halvdel søer og laguner. Dannelsen af de langstrakte øer langs den lavvandede kyst er dels sket naturligt, dels hjulpet på vej ved at pumpe mere end én million kubikmeter sand ind fra bugten, som er blevet brugt til at opbygge det nye terræn ud fra den gamle kystlinje. I dag fremstår området som et åbent klitlandskab med vidt udsyn over strand og klitter, søer og strandenge. Vilde dyr og planter har etableret sig, og fugle og insekter har fundet levemuligheder her. Tidligere ynglede en ret stor bestand af grønbroget tudse i vandhullerne, som dog med tiden er groet til. Halvdelen af vandhullerne blev oprenset 2018‑19, og bestanden vokser igen. Fuglelivet er rigt, og der er set mere end 150 forskellige arter på strandengen og havet ud for.

Det oppumpede sand indeholdt kalk, og flere steder i Strandparken vokser der kalkelskende orkidéer. Syd for Greve Marina vokser grupper af flere underarter af majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Her vokser også andre forholdsvis sjældne arter som sumphullæbe, smalbladet kællingetand, filtet hestehov, liden tusindgylden og slangetunge.

Strandengene bag de rekreative anlæg ved Hundige Havnevej ejes af Greve Kommune. De afgræsses af Greve Kogræsser- og Naturplejeforening. Kreaturerne begrænser opvækst af høje planter som tagrør og den invasive bjørneklo. Herved holdes området lysåbent til glæde for vadefugle og ænder, samtidig med at der skabes mange levesteder for lave planter og smådyr. Grønbroget tudse og spidssnudet frø nyder også godt af afgræsningen.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster