Moseperlemorsommerfuglen forveksles let med andre perlemorsommerfugle, men når den sidder i ro med sammenklappede vinger og afslører bagvingernes spraglede underside, er den ikke til at tage fejl af. Den farvestrålende sommerfugl er sjælden på Fyn, men kan bl.a. opleves i flere af Hvidkildeskovenes moser, heriblandt i Ravnebjerg Mose, hvor den blev genfundet i 2014 efter ikke at være set siden 1991.
.
I kanten af Ravnebjerg Skov står en bevoksning af blågrønne nobilisnåletræer til pyntegrønt i skarp kontrast til løvtræernes gule og orange efterårsløv. Ravnebjerg Skov er en del af Hvidkilde skovene, der i Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas" fra 1767 omtales som: »… stor og skiøn, særdeles ved sin prisværdige Opfredning baade af Eg og Bøg …«. Skovene er stadig skønne og varierede, selv om den forstlige drift stedvis sætter sit tydelige præg på skovbilledet med store nåletræsbevoksninger og arealer med juletræer og pyntegrønt.
.

Mellem Kirkeby og Svendborg ligger et ca. 920 ha stort sammenhængende skovområde, som ejes og drives af Hvidkilde Gods. Det består af flere navngivne skove som Dyrehave, Løvehave, Hedeskov, Folehave, Kirkeby Vænge, Ravnebjerg Skov og Slæbæk Skov, der samlet kendes som Hvidkildeskovene.

Det vidtstrakte skovområde ligger på randmorænen Egebjerg Bakker, hvis kuperede terræn mange steder når op i mere end 70 m.o.h. Det afvekslende landskab med søer, moser og bakker kulminerer i Folehave i vest i områdets højeste punkt, Skovbakke 109 m.o.h.

Skovene omfatter både løv- og nåleskov, som fordeler sig næsten ligeligt med blot en lille overvægt af løvtræ. I driften ligger hovedvægten på produktion, og renafdrift er en udbredt praksis i både løvtræs- og nåletræsbevoksningerne.

På skovenes mor- og muldbund vokser overvejende almindelige plantearter som ørnebregne, bølget bunke og hvid anemone, om end man i lysningerne også kan finde den forholdsvis sjældne klatrende lærkespore. I den nordlige og østlige del af skovene ligger desuden fattigkærene Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose, hvis mere bemærkelsesværdige planteliv bl.a. omfatter hvid næbfrø, blomstersiv, hjertelæbe og liden blærerod samt rundbladet og liden soldug.

Blandt skovenes mere usædvanlige hvirvelløse dyr er den forholdsvis sjældne forårsfereje, som er fundet i midlertidige vandhuller i Slæbæk Skov. Dertil kommer moseperlemorsommerfuglen, som i juni-juli flyver over Ravnebjerg Mose og Skovholm Mose. Krybdyrene er repræsenterede af skovfirben, stålorm og snog, ligesom hugormen her har et af sine eneste levesteder i kommunen.

Der er iagttaget næsten 100 forskellige fuglearter i Hvidkildeskovene. Ud over en række almindelige skovfugle tæller de bl.a. rødtoppet fuglekonge, som har ynglet fåtalligt, men regelmæssigt i flere år. Blandt pattedyrene er skovene især kendt for deres bestand af hasselmus. For at sikre dyrelivets, herunder hasselmusens, spredning i området blev der i 2008 anlagt en faunabro på tværs af Svendborgmotorvejen, der deler skovene i to. De eneste fredninger i skoven er fredningen af en mindesten over modstandsmanden grev Lennart Ahlefeldt-Laurvig-Lehn fra 1946 samt fredningen af en række stendiger fra 1959.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Svendborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove