Alderen har sat sine spor i den 1.400‑1.900 år gamle Kongeeg i den nordøstlige del af Jægerspris Nordskov. Træet er i dag fuldstændig hult, og den gamle, krogede egs stamme er efterhånden reduceret til en tynd skal. For at øge træets levetid har Kongeegen siden 1800-tallet været støttet af træpæle, og i 2017 blev støtten suppleret af tre sorte metalpæle. Derudover har Kongeegen siden 1980’erne været omkranset af et lavt træhegn, som skal forhindre besøgende i at røre ved og klatre i det skrøbelige træ.
.

Jægerspris Nordskov i Hornsherred er et af Sjællands naturmæssigt mest værdifulde skovlandskaber. På en strækning af 10 km danner den store skov et artsrigt løvskovbryn ud mod strandengene langs Roskilde Fjord. Skovområdet er en rest af skoven Hornsved, der indtil slutningen af 1700-tallet dækkede størstedelen af det nordlige Hornsherred. I dag omfatter det de fire skove Nordskoven, Studehave, Kohave og Slotshegn.

Lidt over halvdelen af skoven er løvskov. Bemærkelsesværdigt er det store areal med birkeskov, som trods tilbagegang stadig dækker et areal på op mod 140 ha. Nåleskovsarealet domineres af sitkagran samt rødgran, lærk og ædelgran. Stormfald, dårlig trivsel i det tørre klima og en gradvis omstilling til løv- og blandskov betyder dog, at det rene nåletræsareal er vigende. I Bredvigmose findes desuden en ca. 6 ha stor, 100‑300-årig, varieret blandskov af rødel, birk, bøg, eg og ask, som har været urørt siden omkring 1920.

Jægerspris Nordskov er især berømt for sine store, gamle ege, navnlig Snoegen, Storkeegen og Kongeegen. Med en alder på 1.400‑1.900 år er Kongeegen en af Nordeuropas ældste ege og den eneste af de tre, som stadig er i live. Resterne af de to andre kan stadig ses i skoven, hvor de i dag fungerer som levested for vedlevende svampe og smådyr.

Skoven har et rigt og varieret fugleliv. Ynglefuglene omfatter huldue, sortspætte, lille flagspætte, ravn, hvepsevåge, duehøg og skovsneppe samt en stor bestand af rødrygget tornskade. Havørn ses hele året, og i træktiden lægger også fiskeørn vejen forbi området.

Nordskoven og de øvrige Jægersprisskove ejes af Kong Frederik den Syvendes Stiftelse fra 1874, og skovdriften bidrager til finansieringen af stiftelsens virksomhed. I 1988 blev ca. 360 ha af skoven ud mod fjorden fredet og 200 enkelttræer sikret som »evighedstræer« og mulige arvtagere som fremtidens gamle ege. Derudover er Jægerspris Nordskov udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove