I Kolskov i Jeksendalen danner væltede, mosbegroede stammer bro over den lille, hurtigtstrømmende Jeksen Bæk. Ved bækken lå bl.a. Kollens Mølle, som blev opført i 1581. Sammen med Dørup, Bodil og Pinds Møller i den øvre del af Århus Å leverede den kraft til fremstilling af mel, papir, knive og meget andet under 1800-tallets industrialisering. Kollens Mølle blev revet ned i 1978, og på den gamle mølletomt er der i dag opstillet borde og bænke.
.

Jeksendalen er en erosionsdal i Skanderborg Kommune nordvest for Hørning ved grænsen til Aarhus Kommune. I dalen ligger de privatejede skove Kolskov og Adslev Skov. Derudover ejer staten et ca. 2,7 ha stort areal med især ellesump omkring møllesøen ved den tidligere Kollens Mølle. Dalen gennemløbes af den kildefødte Jeksen Bæk, som ved Fusvad Bro i det nordvestlige hjørne af Adslev Skov rammer tunneldalen med Århus Å, der strækker sig fra Solbjerg Sø til Aarhus.

Skovene i Jeksendalen er overvejende løvskove med træer som bøg, alm. eg, avnbøg, ahorn, ask, spidsløn og rødel. I skovbunden vokser bl.a. blåbær, ørnebregne, hvid anemone, vorterod, stor fladstjerne, dagpragtstjerne, skovviol, skovstjerne, gærdevikke, skovmærke, majblomst og liljekonval. Langs Århus Å findes desuden enkelte lysåbne moser, der afgræsses af kvæg. Her er et rigt planteliv, som bl.a. omfatter tuestar, topstar, majgøgeurt, engblomme og trævlekrone.

Kildeområdet opstrøms Kollens Mølle er levested for en række sjældne ferskvandssmådyr. Blandt dem er den husbyggende vårflue Apatania muliebris, som anses for en såkaldt istidsrelikt, der har fundet et refugium i kildernes lave og forholdsvis konstante temperaturer. Selve Jeksen Bæk huser også flere strømkrævende rentvandsarter af fladorme, slørvinger, biller, vårfluer og snegle, heriblandt den ret sjældne slørvinge Protonemura meyeri. Bækken har desuden en god ørredbestand.

På en tur i skoven hører man ofte både ravn og sortspætte. Ved Jeksen Bæk yngler bjergvipstjert, mens vandstær er en regelmæssig gæst om vinteren.

For bl.a. »at beskytte et smukt og rekreativt værdifuldt landskab med en bynær placering« blev ca. 740 ha af Jeksendalen fredet i 1979.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove