På hver side af Jelssøerne i den sydøstlige del af kommunen ligger de to statsskove Barsbøl Skov og Klaskeroj. Skovene dækker tilsammen et areal på ca. 225 ha og er overvejende løvskove med bøg som det dominerende træ. I begge skove findes der dog også flere unge bevoksninger af eg, som fortrinsvis er plantet efter år 2000. Især Barsbøl Skov rummer desuden en del nåletræ i form af douglasgran og lærk, hvoraf førstnævnte gradvis afvikles. En stor andel af bevoksningerne er unge, da stormen i 1999 væltede 40‑50 % af træerne i de to skove. Hist og her findes også lavninger med eng og mose, heriblandt ellesump.

Begge skove har et stedvis bemærkelsesværdigt planteliv. I fugtige lavninger i Klaskeroj kan man således møde orkidéerne tyndakset gøgeurt, ægbladet fliglæbe og skovgøgelilje, mens Barsbøl Skov er voksested for bl.a. hylsterguldstjerne, småbladet milturt og kambregne samt få eksemplarer af den sjældne otteradet ulvefod, der er udpeget som ansvarsart for Vejen Kommune. Derudover har skovene en stor svamperigdom, der omfatter sjældenheder som blødfiltet mælkehat, dråbekødporesvamp, knoldet stilkporesvamp og flammespindskive.

Fuglelivet er bedst undersøgt i Barsbøl Skov, hvor der er set knap 90 forskellige arter mod godt 50 arter i Klaskeroj. Foruden en række småfugle omfatter ynglefuglene bl.a. ravn, grønspætte, spurvehøg, duehøg og natugle. I Barsbøl Skov yngler også den store sortspætte.

Skovene drives for en stor del forstligt, men også friluftsliv spiller en vigtig rolle i driften af det velbesøgte område. De sønære dele af både Barsbøl Skov og Klaskeroj indgår i fredningen af Jelssøerne fra 1960.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove