Som en aflang, isoleret bakke troner Jernhatten over det flade kystlandskab ved Dråby Vigs nordlige ende. Jernhatten er en randmoræne, hvis sydside er eroderet af Littorinahavet. Bakken er opbygget af istidsaflejringer og flager af marin mergel og ler fra Tidlig Paleocæn. Det besynderlige navn skyldes, at bakken på afstand, og især ude fra havet, minder lidt om en hat.
.

Ud mod Kattegat i det sydøstlige hjørne af Djursland ligger morænebakken Jernhatten, der rejser sig 49 m op over kysten. Jernhatten ligger i et område med lav nedbør og mange solskinstimer, og på de øst- og sydvendte skrænter betyder de særlige klimatiske forhold, at man her finder en række dyre- og plantearter, som ellers har deres hovedudbredelse længere mod syd.

På skrænterne vokser hist og her træer og buske som blød filtrose, blågrøn rose, lugtløs æblerose, hassel, vrietorn, benved, koralhvidtjørn og skovæble. Ellers er skrænterne lysåbne, hvilket giver plads til planter som knopnellike, kostnellike, tyndakset gøgeurt, liden sneglebælg, seglsneglebælg, gul evighedsblomst, bakkejordbær, stivhåret kalkkarse, hjertegræs, nikkende limurt og blå anemone.

Også svampene er rigt repræsenteret. De omfatter bl.a. flere sjældne arter som Jensens vokshat, lille bægertragthat og børstehåret spejlporesvamp. Mens de to førstnævnte kan findes på de åbne skrænter, vokser spejlporesvampen på træer som skovæble, hvidtjørn og røn.

Ud over et stort antal dagsommerfugle gør Jernhatten sig bl.a. bemærket ved tilstedeværelsen af flere sjældne edderkopper. Blandt dem er den lille jagtedderkop Arctosa lutetiana, som blev fundet her i 2010. Det var første gang, arten var set i Danmark. Siden er den også fundet i Mols Bjerge, men kendes i dag endnu kun fra Djursland.

Krattene er desuden levested for et stort antal småfugle som løvsanger, havesanger, gulspurv og tornirisk, hvis sang dominerer lydtapetet ved Jernhatten om foråret.

For at give offentligheden adgang til bakken blev en del af Jernhatten fredet i 1927. Fredningen blev udvidet i 1979, så den i dag dækker 235 ha.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links