I juli og august blomstrer strandhornskulpe på nordsiden af halvøen Kås samt enkelte andre steder på Vestsallings Limfjordskyst. Planten vokser især på den stenede forstrand og er let at kende på sine store gule blomster, som afslører, at den hører til valmuefamilien. Danmark ligger på nordøstgrænsen for artens udbredelse, og selv om den lader til at være under spredning, er strandhornskulpe stadig et sjældent bekendtskab her i landet.
.
I fugtige lavninger på halvøen Kås kan man fra august til september opleve de lyseblå, tragtformede blomster af den 10‑30 cm høje klokkeensian.
.

Halvøen Kås strækker sig ud i Kås Bredning vest for Ålbæk Strand på Salling. Landskabet består af gamle morænebakker med hævet havbund og strandvoldssletter i de lavereliggende dele. Den nordlige del domineres af egekrattet Kås Skov, mens lagunesøen Kås Sø afslutter halvøen mod øst. Langs kanten af halvøen findes strand, strandenge og strandoverdrev. De største arealer med strandeng og strandsump ligger på halvøens nordkyst. I det let kuperede landskab syd for Kås Skov udbreder sig et stort hedeareal med småsøer og vandhuller i lavningerne.

Plantelivet er meget varieret. Heden domineres af dværgbuske som hedelyng, hedemelbærris og revling, men tæller også arter som klitrose, håret visse, guldblomme og bredbægret ensian. Det mest bemærkelsesværdige planteliv finder man dog på strandengene, som ud over almindelige strandengsplanter også huser en lang række sjældenheder, heriblandt alm. ulvefod, strandlimurt, liden tusindgylden, baltisk og bredbægret ensian samt strandhornskulpe. Ved Kås Sø vokser desuden den sjældne og rødlistede lav kogleaks.

Både heden og strandengene huser et mangfoldigt insektliv. På især de græssede dele af strandengene har den gule engmyre sine talrige tuer, der ligger som små forhøjninger eller knolde i det flade landskab. I de åbne områder er også dagsommerfuglene talrige og omfatter arter som grøn busksommerfugl, lille ildfugl, engrandøje, sandrandøje, okkergul randøje og okkergul pletvinge.

På hele halvøen er der iagttaget knap 100 forskellige fuglearter. Strandskade, rødben og stor præstekrave yngler på strandengene, og i træktiden raster mange ande- og vadefugle i området, især på og ved Kås Sø. Også odderen holder til ved Kås Sø, ligesom den kan ses langs kysten.

I 1941 blev hele halvøen fredet. Fredningen dækker ca. 407 ha. Derudover er den udpeget som habitatområde.

Opskræmt af fotografen tager fårene benene på nakken og flygter i en støvsky ud mod Kås Hoved på sydvestsiden af halvøen Kås.

.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster