I øst-vestlig retning gennem Køge Kommune ligger Køge Ås, en række af bakker næsten som en perlekæde, der også er skabt under istiden. En ås er en afstøbning af den tunnel under isen, hvor smeltevandsfloden har aflejret sand og grus og dermed udfyldt tunnelen. Bakkerne i åsen er ikke særlig høje. Jordbunden består af sand og grus, og siderne er ret stejle, så dyrkning er vanskelig. Derfor henligger åsen overvejende med skov og andre naturområder. Dele af åsen har været udnyttet til grusgravning, hvilket betyder, at man flere steder kan se opbygningen af de forskellige geologiske lag.

Køge Ås, som er landets længste, løber gennem kommuneområdet, og dele af den har været benyttet til grusgravning, hvor man i dag kan se de geologiske lags opbygning. Den skovklædte ås er fredet, og her finder man bl.a. såkaldte flådeege, som er mere end 200 år gamle og blev plantet for at sikre egetømmer til fremtidens flåde.

Skoven på Køge Ås

Den fredede, skovklædte Køge Ås ligger lige nord for Køge Å. Skoven dækker ca. 100 ha og ejes af Carlsen- Langes Legatstiftelse. Størstedelen er artsrig løvskov med bl.a. bøg, ahorn, hassel og spidsløn. På åsens sydskrænter findes småbladet lind samt mere end 200 år gamle ege. Træerne blev plantet for at sikre egetræ til den danske flåde. På nordsiden af åsen er der vådbund med ellesump og mose.

I skovbunden vokser hvid anemone, hulrodet lærkespore, alm. kohvede og skovsyre, og på skrænterne findes fingerstar, nikkende flitteraks og kantet konval. Plantelivet er tegn på en meget varieret jordbund. Af fugle kan nævnes skovskade, stor flagspætte, musvåge og natugle. I lysninger kan man møde skovfirben og snog. I vandhullet neden for Claras Kirkegård er der springfrø, butsnudet frø, skrubtudse samt lille og stor vandsalamander. Åsbakken ved Køge er 3 km lang, og det højeste punkt, Danehøj, er 24 m.o.h.

Videre læsning

Se alle artikler om Landskaber