Kajbjerg Skov når næsten helt ud til Storebælt, hvor skovbrynet dannes af en broget blanding af selvsåede løvtræer, afsluttet af en bræmme af hindbær og ørnebregner. Den smalle strand og skovbrynet adskilles af strandvolde samt af et lille surt overdrev i syd. Strandvoldene er forholdsvis stabile og dækkes overvejende af en flerårig vegetation. De er i en god naturtilstand, men trues af tilgroning med bl.a. den invasive rynket rose.
.

Den 274 ha store Kajbjerg Skov hører under Holckenhavn Gods og ligger i det bakkede landskab ud til Storebæltskysten syd for Nyborg. Tidligere nåletræsbeplantninger er stort set afviklet, og den frodige strandskov fremstår i dag som ren løvskov. Bøgen er det dominerende træ, om end området også rummer områder med egeblandskov og elle-aske-skov. Ud mod Storebælt afgrænses skoven af en strandvold samt af et mindre, surt overdrev mod syd.

På skovens muldbund består plantelivet bl.a. af græsser som skovbyg, miliegræs og enblomstret flitteraks samt af urter som hvid anemone, knoldet brunrod, dunet steffensurt, småblomstret balsamin og skovgaltetand. Hvor muldbunden erstattes af morbund, findes desuden stedvis tætte bestande af ørnebregne.

Insekterne og edderkopperne er rigt repræsenterede og omfatter sjældenheder som billerne garver og lille uldtorbist samt edderkoppen bjørnetragtspinder. Flere forskellige paddearter yngler i skovens vandhuller, og for at styrke skovens bestand af stor vandsalamander ryddede og oprensede kommunen i samarbejde med Holckenhavn Gods fire vandhuller 2010‑15.

Der er iagttaget næsten 70 forskellige fuglearter i skoven, overvejende forskellige småfugle samt hulrugende fugle som huldue, stor flagspætte og grønspætte. Ynglefuglene omfatter også ravn samt et havørnepar, som med sikkerhed har ynglet i området siden 2018. Kajbjerg Skov indgår i fredningen af Holckenhavn Gods fra 1957 og er desuden udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Nyborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove