Flige og nordvæg. Tilfangetagelsen og Korsbæringen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og våbenhus. Malerierne er dateret til 1250-1525 (1275-1375 Tidlig gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Kapelværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamentik i niche på vestvæg.
.

Marias Himmelkroning.

.

Kalkmalerierne i Stenlille Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Marias historie og forhistorie, Kristi lidelse, død og opstandelse og Dommedag. Malerierne viser Mikael (Ærkeengel), Gud (Vor Herre), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Jørgen (Helgen, ridder), Johannes Døber (Kristi forløber), Ursula (Helgeninde, prinsesse), Erasmus (Helgen, biskop), indskrifter, engle, indvielseskors, fabelvæsener og fantasivæsener, kampscener og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, planteornamentik borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), stjerne, ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". En fuldstændig dekoration af det nuværende våbenhus (tidligere kapel) fra senmiddelalderlig tid har scener fra både Kristi lidelseshistorie og den himmelske sfære. Fragmenterne på triumfbuen over hvælv er til en vis grad bevaringsværdige. De viser, at triumfvæggen har været udsmykket inden hvælvslagning.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Kalkmalerierne i våbenhuset er generelt i en tilfredsstilende bevaringstilstand, men der er udbredte angreb af lyserøde bakterier, som på længere sigt kan være nedbrydende for malerierne. Derfor bør der udføres en klimaundersøgelse med henblik på en forebyggende behandling af malerierne. Maleriernes bevaringstilstand i forbindelse med frilægning var forholdsvis dårlig, idet farvelag og kalklag i vidt omfang var gået tabt. Motiverne fremstår derfor uensartet i farvelagets bevaring, og større partier er gået tabt. Maleriet på triumfvæggen mod syd fremstår med en del revnedannelser, og pudsen mangler flere steder vedhæftning til underlaget. Der bør ske en fastlægning af maleriet. Reparationer har ændret farve. En udskiftning af disse reparationer ville tilføre maleriet et mere harmonisk udtryk. Fragmentet mod nord skønnes at være i en tilfredsstillende bevaringstilstand. (Tilstand august 2006). Over hvælv er bevaret meget små rester af maleri på skibets triumfvæg. Malepudsen sidder meget løs og har akut behov for sikring. I hvælvlommer er ophobet en del byggeaffald og redemateriale. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Stenlille Kirke har romansk kor, skib og levn af oprindeligt tårn fra 1100-tallet opført i kløvede marksten med detaljer i fråd- og kridtsten. Korets østende er ombygget i romansk tid med brug af genanvendte marksten samt munkesten. Hvælv i kor og skib er formentlig fra 1300-tallet. Det sengotiske vesttårn er opført i genanvendte marksten fra det oprindelige tårn samt munkesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet. Det senmiddelalderlige kapel på nordsiden er opført i munkesten med bælter af marksten over en markstenssyld og med samtidigt hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links