Kalløgrå er en af de få østdanske rastepladser for lille kobbersneppe på trækket mellem ynglepladserne i arktiske egne og overvintringspladserne i Sydvesteuropa og Afrika. Fuglene kan se vidt forskellige ud, alt efter om der er tale om ungfugle, voksne fugle eller fugle i sommer- eller vinterdragt. Til venstre en ungfugl og til højre en gammel han i sommerdragt.
.

Kalløgrå er en lille bugt i TårsVig på det nord-nordøstlige Lolland. Syd for bugten findes resterne af en række jordbassiner, som modtog slam fra vask af sukkerroer fra den nu nedlagte sukkerfabrik i Sakskøbing. Jordbassinerne indgår i dag i et større naturområde, som i daglig tale kaldes for Kalløgrå, hvad enten man taler om den naturlige bugt eller de kunstige slambassiner.

I 2002 købte Aage V. Jensen Naturfond området med jordbassiner med henblik på at skabe et naturområde. Bugten var allerede kendt som en god fuglelokalitet, men de mere eller mindre tilgroede jordbassiner og de omgivende engarealer havde potentiale til, at man kunne udvide de gode livsbetingelser for fuglene betydeligt. Man jævnede nogle af digerne omkring bassinerne og regulerede vandstanden flere steder, så der bl.a. blev skabt en del områder med strandeng. Derefter blev området indhegnet og afgræsset, og der gik ikke lang tid, før man kunne se forandringerne. I dag er der mængder af fugle, som både yngler og raster i det kunstigt skabte område, og for mange arters vedkommende er der blevet skabt en god vekselvirkning mellem ophold i bugten og på landområderne.

Blandt de ynglende vandfugle kan nævnes gråstrubet lappedykker, knarand og skeand, og i rørskoven holder skægmejser til. I et af bassinerne findes der større kolonier af klyde og fjordterne. I træktiden er Kalløgrå en af landsdelens bedste rastepladser for ande- og vadefugle. Store flokke af bramgås, grågås, gravand, pibeand og spidsand ligger i bugten, og her finder man også forskellige vadefugle i større mængde, fx klyde, hjejle og lille kobbersneppe. Ofte ser man også nogle af de mere fåtallige arter af ryler som krumnæbbet ryle, dværgryle og temmincksryle.

Den store artsrigdom, især blandt vandfugle, tiltrækker mange fuglekiggere, som har mulighed for at færdes på de gamle græsklædte diger mellem jordbassinerne og langs kysten, uden at fuglene bliver skræmt.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kyster