Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281713
Sted- og lokalitetsnummer
030503-17
Anlæg
Kanal, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.)

Hvor Samsø er smallest, ligger der i dag et helt lige græsbeklædt bælte, der går fra Mårup Vig i vest til Stavns Fjord i vest. I den sene jernalder – kort før vikingetiden – gravede man her en stor kanal, så man hurtigere kunne komme fra den ene side af Samsø til den anden. Kanalen fungerede både som smutvej og som havneanlæg, og Samsø har med sin placering midt i Danmark været et naturligt sted for flåden at samles før et togt. Selve kanalen er 500 m lang og mellem 11 og 14 m bred. Flere steder har man fundet spor efter bolværk på brinken bestående af 2-4 vandrette planker. Plankerne er blevet dateret til omkring 724-729 e. Kr., dvs. at kanalen og havneanlægget er bygget få årtier før vikingetiden.

Original fredningstekst

Ejer: Skovstyrelsen kun matr.nr. 2l, Nordby Hede og 6ba Stavnsby Nordby sogn: Kanhave-kanalen. Vedr. beskrivelse: se under Onsbjerg sogn. Kanhave-kanalen. Kanalen fremtræder i sin helhed som en ca. 550 m lang tør sænkning mellem Sælvig bugt og Stavns fjord. Kanalen er ind- til 2 m dyb, og ca. 30-35 m bred (målt ved overkanterne). Kanalen gennemskæres af to veje, dels vejen mellem Nordby og Tranebjerg, dels vejen til Langør. Kanalen er græsklædt med spredt bevoksning af træer og buske. Kanalens udstrækning og beliggenhed er vist på vedlagte kort- rids, hvorpå også fredningsgrænsen er angivet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes , udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen mådee ved gravning. pløjning. be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1979
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgelse, partiel. Datering: Vikingetid (800+-100). Tidligere udgravningsberetninger på Nationalmuseets 2. afd.
1979
Museal udgravning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1979
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
1979
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Kanhave-Kanal". Ingen Bemærkninger. JGB den 13.10.1988: Alt OK. JGB den 22.10.1991: Fremtræder nu særdeles smuk plejet og tydelig i hele sin længde. ** Seværdighedsforklaring ** Enestående jordarbejde. Vikingetidens ingeniørværk(!). Bevoksning: 1980: Græs
1981
Analyser af materiale - Nationalmuseet, C 14-LaboratorietDe kalibrerede C-14 prøver giver en gennemsnitlig datering til yngre germanertid.
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1995
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
1995
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
1995
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1995
Museal udgravning - Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
1995
Museal udgravning - Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning og rekonstruktion på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2015
Museal restaurering - Moesgård MuseumI forbindelse med projektet “Danmarks Oldtid i Landskabet” er der opstillet seks nye informationsskilte, opstillet rekonstruktion af dele af bolværk samt opsat en skibsmodel i cortenstål i 1:1. Ladbyskibet danner forlægget til skibet. I forbindelse med montering af bolværk og skib er der gravet render svarende til ca. 1 spadestiks dybde. Forud har der været foretaget boring for at sikre, at monteringen ikke kunne påvirke oprindelige lag.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumKanhavekanalen. Bevokset med græs, lyng, siv mm.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links