Syd for Hou Lystbådehavn adskilles sommerhusområderne fra kysten af langstrakte lagunesøer, som tiltrækker mange vade- og andefugle. Knopsvanen, som her ses græsse på det lave vand, hører til områdets ynglefugle. Sidst på året får de ynglende svaner selskab, når knopsvaner fra vore nabolande kommer til området for at overvintre i stort antal.
.
Den lavvandede kyst ud til Kattegat mellem Hals og Hou rummer lange, børnevenlige badestrande, hvilket har dannet grundlag for store sommerhusområder. Enkelte steder, som her ud for Præstens Plantage, er det dog stadig skov og strandenge, der danner kystkulissen.
.

Mens Limfjordens udløb i Kattegat i stenalderen var flere kilometer bredt, findes der i dag blot et smalt udløb ved Hals og Egense. Siden slutningen af sidste istid har landhævning og sandtilførsel ført til opbygning af store strandvoldskomplekser på begge sider af indsejlingen ved Hals samt til krumoddedannelse syd for indsejlingen.

Ud for kysten på begge sider af indsejlingen er der i dag barredannelser, som betinges af strømmene ud og ind ad Limfjorden og af en svagt hældende havbund. Disse kaldes samlet for Hals Barre, hvor Nordmandshage udgør barredannelserne på nordsiden, og Korsholmene udgør barredannelserne på sydsiden af den kunstigt uddybede sejlrende. Tilførslen af sand til Kattegatkysten syd for Limfjorden medfører desuden, at der ved lavvande og østlig vind kan dannes op til 5‑6 revler ud for kysten. Under rolige vindforhold kan man derfor opleve at gå på sandrevler en kilometer ud fra kysten. De lavvandede områder langs Kattegatkysten er vigtige rastepladser for både lysbuget og mørkbuget knortegås samt pibeand, gravand, ederfugl, bjergand, sortand og fløjlsand. På vaderne og strandengene yngler bl.a. rødben og vibe, mens man om efteråret kan se store flokke af alm. ryle, strandhjejle og hjejle. Derudover er Korsholmene ynglested for bl.a. toppet skallesluger, strandskade, havterne og stor præstekrave.

Det er ikke kun fuglene, som flokkes om Kattegatkysten. Således vidner de store sommerhusområder på strækningen mellem Hals og Hou om »landliggernes« forkærlighed for hvide og børnevenlige sandstrande. Foran sommerhusområderne findes lagunesøer med foranliggende barrierer af sand og lavt vand hele vejen op til Hou Lystbådehavn.

En stor del af Kattegatkysten er beskyttet. Af hensyn til fuglelivet er området omkring Limfjordens udløb i Kattegat udpeget som vildtreservat, ligesom flere fredede områder når ud til kysten. Derudover indgår kyststrækningen i habitatområdet Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og de to fuglebeskyttelsesområder Ålborg Bugt, nordlige del, samt Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del. Kysten og Ålborg Bugt fra ud for Lille Vildmose og sydpå til Mariager Fjord og Randers Fjord er desuden udpeget som Ramsarområde.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links