Trompetblad er en kødædende plante, som stammer fra det østlige Nordamerika. På grund af en ulovlig udsåning i 1982 kan den dog også opleves i bl.a. Kattehale Mose, hvor den stedvis danner ret store bestande. Planten får dækket meget af sit behov for næringsstoffer gennem de insekter, som drukner i de vandfyldte bladtragte og efterfølgende nedbrydes af bakterier og svage enzymer.

.

På østsiden af skoven Ravnsholt ligger den ca. 8 ha store Kattehale Mose. Oprindelig var den en højmose, men tilgroning og tidligere tørvegravning har medført, at området i dag er en mosaik af småsøer, næringsfattige tørvemoser, skov og krat. Mosen omgives af skov, tørre overdrev, høslætenge og åbne løvenge. Omkring 1 ha af mosen er statsejet, mens resten er i privat eje.

Mosen er levested for flere sjældne guldsmede, heriblandt to af landets tre fredede arter: stor kærguldsmed og grøn mosaikguldsmed. Sidstnævnte lægger næsten udelukkende sine æg på planten krebseklo, som vokser i områdets søer og vandhuller. Ud over krebseklo omfatter mosens planteliv bl.a. kongebregne, kærmysse, rundbladet soldug, tranebær, kragefod, smalbladet kæruld, blåbær og hedelyng. Siden 1982 har Kattehale Mose desuden huset en bestand af den amerikanske kødædende plante trompetblad.

Kattehale Mose indgår i den ca. 61 ha store fredning af Kattehale Mose og Allerød Sø fra 2012. Derudover er mosen udpeget som habitatområde.

Stor kærguldsmed er let at kende på den citrongule plet på det 7. bagkropsled. I juni og juli er den sjældne guldsmed på vingerne i bl.a. Kattehale Mose

.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land