.
Hejnsvig Kirke er en af Billund Kommunes granitkvaderkirker. Den er som de øvrige opført i romansk tid i middelalderen. Den romanske bygning er præget af tidens tand og flere tilbygninger og restaureringer, der afspejler den tid, de blev udført i.
.

Af Billund Kommunes 13 kirker er kun fire fra middelalderen, alle fra romansk tid, mens de øvrige er opført i perioden 1877‑1991.

Kirker med romansk oprindelse

Det agrare landskabs lave ydeevne er baggrunden for, at befolkningstætheden tidligere var lav, og årsagen til, at de middelalderlige sogne i området er meget store, men alligevel kun rummer beskedne kirkebygninger. De fire middelalderkirker, Grindsted, Hejnsvig, Sønder Omme og Vorbasse, er alle opført af granitkvadre, men har undergået betydelige, senere ombygninger.

Grindsted Kirke, i folkemunde »hedens domkirke«, består af kor og skib, hvortil knytter sig en stor vestudvidelse med tårn fra årene 1921‑23. I Hejnsvig Kirke er en oprindelig kerne bevaret i form af et kor og østenden af skibet. 1918‑19 blev en stor vestudvidelse tilføjet, ligeledes af Harald Lønborg-Jensen. Sønder Omme Kirke er den bedst bevarede af områdets ældste kirker. Her er kor og skib endnu stående.

Kirker i den gotiske periode

Vorbasse Kirke blev i begyndelsen af 1500-tallet efter nedrivning af skibets romanske vestgavl tilføjet et tværskib og et tårn. I samme ombæring blev det romanske kor og den resterende del af skibet forhøjet med en tredjedel. Tårnet blev efter sammenstyrtning omkring 1670 genopført i 1885.

Den markante senmiddelalderlige udvidelse, der gav kirken en usædvanlig grundform, var formentligt tilskyndet og finansieret af den store valfart til den nu udtørrede helligkilde Hellig Legems Kilde. Kilden befandt sig i kirkegårdens sydvestlige hjørne, hvor dens placering er markeret med en brostensbelægning. I forbindelse med helligkildens dyrkelse blev afholdt Kildemarkeder, oprindelig valborgaften (30. april) og helliglegemsaften (19. juni).

Kirker i den efterreformatoriske periode

I perioden omkring år 1600 virkede den såkaldte Vorbassesnedker i området. Mesterens veludførte renæssancearbejder omfatter hovedstykkerne i Vorbasse Kirke, prædikestol og altertavle, samt de tilsvarende stykker i Hejnsvig Kirke. Den smukke prædikestol i Sønder Omme Kirke, skænket i 1596 af Jens Juel til Juellingsholm, er dog ikke udført af Vorbassesnedkeren.

Kommunens nyere kirker er hovedsagelig opført i perioden 1877‑1921, hvor syv af de ni kirker blev bygget, alle med inspiration fra tidens fremherskende, historiserende stil. Flertallet af kirkerne blev opført som følge af den tiltagende opdyrkning af heden, der tog fart i 1800-tal‑lets sidste del og medførte en øget befolkningsvækst.

Som den første blev Filskov Kirke, tegnet af L.A. Winstrup, indviet i 1877. Bygningen har en traditionel romansk grundplan, der består af et kvadratisk kor i øst, et rektangulært skib og et våbenhus mod nord. Tårnet i vest er fra 1929.

Grene Kirke fulgte i 1891 som afløser for en middelalderkirke, der blev nedrevet samme år. Bygningen er tegnet af Christian Fussing og opført af røde mursten i blank mur. Oprindelig var der et våbenhus i vest, men det blev i 1991 erstattet af et nyt vestparti med tårn. Fra middelalderkirken er overført den romanske døbefont samt prædikestolen fra 1584 og klokken fra 1634.

Stenderup Kirke blev opført i 1909 som det første værk af samtidens mest produktive kirkearkitekt, Harald Lønborg-Jensen. Billund Kirke er opført i 1973 som en del af Billund Centret, der er tegnet af Kuno Mielby og Ejnar B. Mielby og finansieret af Ole Kirks Fond og familien Kirk Kristiansen. Kirkebygningen, opført af mørkbrændte teglsten i blank mur, og alterudsmykning af guldsmedene Helga og Bent Exner udgør den sydlige del af et større kompleks, der bl.a. omfatter bibliotek, teatersal og café.

Kommunens senest tilkomne kirke er Østerby Kirke i Sdr. Omme Fængsel.

Ødekirker

I 1912 rejstes denne mindesten efter Almstok Kirke, men ellers henligger det tidligere kirkegårdsområde i græs og buskads.

.

I Billund Kommune er der kendskab til mindst fire ødekirker. To er omtalt som sognekirker i en kirkeliste fra omkring 1380, men er før 1436 blevet betegnet som øde. De kan dog have fungeret som kapeller i en periode derefter. Den ene er Almstok Kirke i Vorbasse Sogn, og den anden er Østergård Kirke i Filskov. Fra disse steder kendes til utilhuggede kampesten, desuden er der fundet murstensbrokker i Almstok.

En tredje ødekirke kendes i Fitting i Vorbasse Sogn. Den er først omtalt i historisk litteratur i 1769, men må være nedlagt som sognekirke før den omtalte kirkeliste fra ca. 1380. En udgravning 1966‑67 afslørede en romansk stenkirke med sokkelkvadre og stumper af frådsten.

En fjerde lidt usikker ødekirke blev omtalt i en præsteindberetning fra 1638 fra Hejnsvig Sogn, idet et kapel skal have stået østnordøst for sognebyen.

Den gamle sognekirke i Grene blev nedrevet i 1891, da en ny kirke blev bygget andetsteds. Den bestod af kor og skib samt et våbenhus fra 1877. Koret var af kvadre, mens skibet bestod af rå og kløvet granit, dog med hjørnekvadre. Der har muligvis aldrig været vinduer i kirkens nordside.

Tomterne af Almstok og Grene Kirker er markerede og offentlig tilgængelige, mens Østergård Kirkes placering er markeret af en mindesten.

I 1912 rejstes en mindesten over Almstok Kirke. Den sorte død ramte Almstok Sogn ca. 1349‑51, og sognet blev siden nedlagt og indlemmet i Vorbasse Sogn. Almstok Kirke blev øde og omtales som sådan i Ribe Oldemoder fra ca. 1380. En beskrivelse fra 1868 fortæller, at tomten var synlig, men i dag er der intet synligt. Det tidligere kirkegårdsområde henligger bortset fra mindestenen i græs og buskads.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker