.

I Egedal Kommune er der otte kirker, hvoraf syv er middelalderlige, mens den ottende, Udlejre Kirke, er en moderne kirke, som betjener de støt voksende boligkvarterer i Ølstykke Sogn.

Kirker med romansk oprindelse

Ledøje Kirkes indre, set mod øst. Bemærk den kvadratiske åbning til overkirken øverst i billedet. Ifølge vidnesbyrd førte en overdækket gang fra stormandsgården over til kirken, hvilket gav stormanden privat adgang til kirken.

.

Den enestående Ledøje Kirke er opført ca. 1225 i to etager, der begge rummer et overhvælvet kirkerum med kvadratisk skib og kvadratisk kor. Kirken er af tegl med kridtstensklædt indre. Fire polerede granitsøjler med baser og kapitæler af belgisk kalksten bærer underkirkens hvælv og omkranser en kvadratisk åbning til overkirken. Overkirkens søjler og hvælv er genskabt under kirkens restaurering ved arkitekt H.B. Storck i årene 1887‑88.

Kirken er inspireret af herskabelige dobbeltkirker i Det Tysk-Romerske Rige. Bygherren i Ledøje har boet på en gård umiddelbart vest for kirken og har brugt overkirken som sit private kirkerum.

Kommunens øvrige romanske kirker i Ganløse, Slagslunde, Smørumovre, Stenløse, Veksø og Gammel Ølstykke er opført af rå marksten, men detaljer ved muråbninger og hjørner kan være i tildannede marksten eller blokke af kridt, kalksten og skånsk sandsten. Alle skibe er bevaret i ombygget form, mens et romansk kor kun er bevaret i Ganløse. I dette kors østvæg er en rundbuet alterniche, som højst usædvanligt har en søjlebåret indramning, der kan minde om de søjlebårne baldakiner foran alternicher i Lund og Ribe Domkirker.

Et romansk tårn af tegl fra omkring år 1200 står i Stenløse Kirke, mens kun sokkelstenene er tilbage af det romanske tårn i Ølstykke. Kirkernes eneste romanske inventar er døbefontene af granit, der er opstillet i mange af kirkerne. De er især af den såkaldte Roskildetype med glat kumme og tovsnoning langs randen.

Kirker i den gotiske periode

I Smørum Kirke findes en noget usædvanlig fremstilling af nadveren. Hen over Jesus og disciplene ses to mænd bundet sammen af et tov i en form for væddekamp. Manden tv. piskes i bagdelen af en kvinde, mens han har afføring ned over en tredje mand, der har hevet bukserne ned og lader sit vand ned i et kar, mens han rækker tunge. Foroven tv. ses en mand, en grovæder med drikkebæger, der er ved at spise sin egen mave. Det kan i dag virke helt uforståeligt, at man har malet sådanne billeder lige op ad en fremstilling af indstiftelsen af nadveren, og der er fremkommet adskillige forsøg på forklaring herpå. Det obskøne kan måske knyttes til en fastelavnskultur, hvor det jordiske og himmelske modstilles.

.

I de gode landbrugsområder gav tiendeindtægterne råd til om- og tilbygninger i gotikken, og alle kirker fik tilføjet våbenhus og tårn. Tårnene i Veksø og Slagslunde hæver sig dog kun akkurat over skibets tagryg. Det romanske kor i kirkerne i Smørumovre, Stenløse og Gammel Ølstykke blev i senmiddelalderen afløst af et langhuskor i samme bredde som skibet.

I Smørum Kirke findes sengotiske kalkmalerier med fabulerende og stedvis groteske scener. I 2010 restaureredes på væggene en serie på 12 indvielseskors, flankeret af enten Kristus eller en af hans disciple med skriftbånd, som rummer hver sin sætning af trosbekendelsen.

Af inventar kan fremhæves to sengotiske træskårne krucifikser; i Stenløse hænger krucifikset på sin oprindelige plads mellem skib og kor, og i Ganløse lige over korbuen.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Kirkerne fik i årtierne omkring 1600‑1650 et rigt udskåret inventar, skabt af håndværkere fra de omkringliggende købstæder. I Smørum Kirke skar Roskildemesteren Brix Michgell prædikestol i 1609 og altertavle i 1614. Hans byfælle Anders Nielsen Hatt leverede omkring samme tid prædikestol, skab, korgitter og døbefont til Stenløse Kirke, der senere, i 1663, fik en rig bruskbarok-altertavle af billedskæreren Lorentz Jørgensen fra Holbæk. Mestre fra Slangerup skar prædikestole til Ølstykke i 1595 og Slagslunde i 1613. Af byggearbejder kan nævnes en stor udbygning mod nord på Ganløse Kirke fra årene 1632‑34 og en nordre korsarm, bygget til Slagslunde Kirke i 1798 efter tegning af Boye Magens. I 1800-tallet fik Slagslunde nybygget kor, mens Veksø Kirkes kor blev afløst af et langhuskor med apsis i 1866.

I Stenløse Kirke blev der 1968‑69 over døren fra våbenhuset til kirkerummet indsat et halvrundt maleri af Maria med Jesusbarnet, Stenløse Madonna, af Henry Heerup.

Til Slagslunde Kirke udførte Erik Heide i 1981 en støbejernsaltertavle bestående af fire relieffelter med motiver fra Skabelsen, placeret, så der mellem dem dannes et korsformet mellemrum. Heri er centralt placeret et jernkors med en figur af den korsfæstede Kristus i slebet bronze. Veksø Kirke anskaffede i 1993 et krucifiks af samme kunstner til ophængning i skibet.

Til den voksende menighed i Udlejre i Ølstykke Stationsby blev der i 1991 indviet en nyopført kirke, tegnet af Niels Munk. Over det lave kompleks, som indeholder kontorer og forsamlingslokaler med tilhørende atriumgård, hæver sig dels det næsten fritstående klokketårn, dels kirkerummet, som har en kvadratisk plan, men som takket være fire afskårne hjørner med ovenlysvinduer fremtræder ottekantet. Tårn og kirkerum er hvide både ud- og indvendig. Et glasmaleri og en altertavle af sort granit er udført af Jørn Larsen. Fem munkesten fra Ølstykke Kirke danner et korsrelief bag alteret.

Ødekirker

I 1550 fik kongens kansler, Andreas von Barby, tilladelse til at nedrive Sankt Mortens Kapel i Stenløse. Iagttagelser og udgravninger i hhv. 1907, 1959, 1976, 1980 og 1989 umiddelbart sydøst for Stenløse Station har afsløret en kirkegård, der har været i funktion til ind i 1200-tallet. Den tilhørende kirkebygning er ikke lokaliseret. Det er derimod et senmiddelalderligt rektangulært kapel, rejst på kirkegården, og det er sandsynligvis dette, der bar navnet Sankt Morten. Om kirkestedet har været i kontinuerlig, men varieret brug, indtil den endelige nedlæggelse, eller om det har været midlertidigt nedlagt, kan ikke siges.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Egedal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker