Kort over kirker i Frederikshavn Kommune

.

I Frederikshavn Kommune ligger 30 folkekirker, hvoraf 14 er middelalderlige, heriblandt kommunens eneste klosterkirke, Sæby Kirke. Fladstrand og Hirsholmene Kirker er opført i hhv. 1686 og 1640, mens hovedparten af de resterende kirker er opført i tiden omkring år 1900. Det seneste kirkebyggeri er Bangsbostrand Kirkesal, som er opført i 1976.

Frederikshavn Kommunes lange kystlinje har haft afgørende betydning for kirkelandskabet, og sandflugt har medført, at kommunen har fem ødekirker: Østerby Kapel, Højen Kapel, Sankt Jakobs Kapel, Lyngså Ødekirke samt Sct. Laurentii Kirke eller Den Tilsandede Kirke; Skagens gamle sognekirke, som er et af byens bedst kendte bygningsværker.

Kirkekunsten i kommunen rummer en stor variation fra de ældre middelalderlige kalkmalerier i Sæby Kirke til Oscar Nicolaisens moderne fortolkning af Kristus på korset på altermaleriet fra 1969 i Elling Kirke. Kirkerne rummer også mange rige interiører, hvilket i høj grad skyldes egnens hoved- og herregårdsejere. Gærum Kirke har fået skænket inventar af ejerne af Gærumgård, i Torslev Kirke findes der herskabsstole for ejerne af herregården Ormholt, og Volstrup Kirke er præget af sit tilhørsforhold til herregården Sæbygård.

Kirker med romansk oprindelse

Det primære byggemateriale i de mange middelalderkirker er granitkvadre og tegl. Volstrup Kirke er en senromansk, kullet (tårnløs) kirke af tegl med detaljer i granit.

Blandt de middelalderlige kirker slutter kirkerne i Elling, Flade og Understed sig til den såkaldte gruppe af senromanske vendsysselske teglstenskirker fra ca. år 1200, der længe har påkaldt sig arkitektonisk interesse. Gruppen, hvis kendetegn er liséninddelte murflader kronet af buefriser, er inspireret af klosterkirken i Børglum i Hjørring Kommune.

Kirker i den gotiske periode

I senmiddelalderen, da sandflugten hærgede Vendsyssel, gik byggeriet lidt i stå. Af gotiske kirker er Råbjerg Kirke, en ødebeliggende teglstenskirke, samt Sæby Kirke, der var klosterkirke fra 1462, de eneste tilbageværende i kommunen. Foruden disse to kirker er det primært tilbygninger til de romanske kirker, der kan ses fra gotikken, som det er tilfældet for Åsted og Torslev Kirker, der begge fik et sengotisk tårn.

Der er bevaret flere stykker betydningsfuldt kirkeinventar fra gotisk tid. Et stort sengotisk krucifiks i Karup Kirke har rester af evangelistsymboler på korsenderne, mens der på Flade Kirkes triumfvæg hænger et ligeledes sengotisk, men mere specielt krucifiks, hvor der i midten ses et våbenskjold, der gentager korsets tegn. I Torslev Kirke er det mest spektakulære inventar en sengotisk fløjaltertavle fra ca. 1525, udført i en sydtyskinflueret stil. Korbuekrucifikset er udført ca. 1500, mens prædikestolen fra 1586 er udført i renæssancestil. I tårnet hænger en prunkløs klokke, der formentlig kan føres tilbage til 1300-tallet.

Kirkerne i den efterreformatoriske periode

Sandflugten påvirkede kirkebyggeriet langt op i den efterreformatoriske periode. Kun få nybygninger blev opført i tiden mellem Reformationen i 1536 og slutningen af 1800-tallet, nemlig Hirsholmene Kirke i 1640, Fladstrand Kirke i 1690 samt Skagen Kirke i 1841.

Fra slutningen af 1800-tallet tog byudviklingen for alvor fat i Frederikshavn, og kirkebyggeriet understøttede denne udvikling. I perioden 1870-1920 kom i alt ni kirker til, bl.a. Hulsig Kirke fra 1894 tegnet af Vilhelm Ahlmann og i 1991 farvesat af Arne L. Hansen i kulører inspireret af vand og sand. Desuden kan nævnes Bangsbostrand Kirke fra 1902 tegnet af K. Varming og Kvissel Kirke fra 1919 tegnet af Charles Jensen, der er en kopi af en dansk landsbykirke fra øerne. Flere af kirkerne fra denne periode har samme arkitekt: Fr. Uldall stod bag Jerup Kirke fra 1889 og Østervrå Kirke fra 1900, Ludvig Frederik Olesen tegnede Lyngså Kirke fra 1902 og Badskær Kirke fra 1909, og Vilhelm Ahlmann Frederikshavn Kirke fra 1892 og Ålbæk Kirke fra 1897.

Op gennem 1900-tallet kom der flere udsmykninger i kirkerne af både lokale og nationalt kendte kunstnere. I Frederikshavn Kirke på alteret i østre korsarm ses et stort altermaleri udført til kirkens indvielse af Michael Ancher, som forestiller Jesus og disciplene ved Genesaret Sø. På alteret i Skagen Kirke er maleriet Jesu Fødsel af Joakim Skovgaard, udført som kopi af samme motiv i Viborg Domkirkes loft, samt et krucifiks udført af den lokale kunstner Niels Helledie. I 1965 malede Sven Havsteen-Mikkelsen en trefløjet altertavle til Hørby Kirke, og i Lyngså Kirke er der en glasmosaik udført i blokglas af Poul Winther samt et krucifiks af Erik Heide, begge værker fra renoveringen af kirken i 2002.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker