.
I forbindelse med en restaurering af Kirke Værløse Kirke i 1973 afløste en lysaltertavle, udført af Mogens Jørgensen, et ældre alterbillede fra 1800-tallet. Jørgensens tavle består af mere end 700 pærer, som frembringer varierende lyseffekter afhængigt af de kirkelige handlingers karakter og kirkeårets gang. Indtrængende lys fra et lille, tidligere tilmuret oculus-vindue i apsiden, som blev genåbnet ved restaureringen, er med til at understrege lysets, og derved tavlens, symbolske reference til Vor Herre.
.
Sankt Johannes-figur fundet på Værløse Kirkegård i 1913. Der er tale om et emaljearbejde fra ca. år 1200 fremstillet i byen Limoges i det centrale Frankrig, som siden 1100-tallet har været centrum for den europæiske emaljekunst. Figuren formodes at have indgået i en alterkrucifiksgruppe.
.

Stavnsholtkirken, der er tegnet af Johan Otto von Spreckelsen, blev indviet i 1981. Kirkens grundplan og ydre form er en kubus, der som symbol på Treenigheden spaltes i tredelinger. Kontrasten mellem det lukkede ydre og det oplyste indre er markant og henter sin inspiration fra oldkristne kirkebygninger.

.

I Furesø Kommune ligger i alt fem kirker, hvoraf to er fra middelalderen, mens tre er bygget i 1900-tallet.

Kirker med romansk oprindelse

Kommunens to ældste kirker er Farum Kirke og Kirke Værløse Kirke, der begge oprindelig blot bestod af apsis, kor og skib, men blev udbygget i senmiddelalderen. Arkæologiske undersøgelser af kirkegulvet har vist, at Kirke Værløse Kirke desuden havde en træbygget forgænger. Byggematerialet er hovedsagelig rå kamp, men til bestemte detaljer såsom hjørnekæder, døre og vinduer er anvendt frådsten samt kridt- og kalkstenskvadre. I senromansk tid blev i Farum Kirke tilføjet et teglbygget våbenhus med arkitekturdetaljer i form af prydblændinger med trekløverformede afslutninger. Kun lidt af det oprindelige inventar er bevaret, om end Farum Kirke har en skånsk sandstensdøbefont med palmettemønstre. I 1913 blev der ved en gravning på kirkegården i Værløse fundet en romansk malmfigur. Figuren er nu på Nationalmuseet.

Kirker i den gotiske periode

I senmiddelalderen blev de to romanske kirker udvidet. Kirke Værløse Kirke fik et vesttårn, mens Farum Kirke fik både vestudvidelse og et forholdsvis lavt tårn. Bygningerne blev i det indre forsynet med hvælv i flere etaper. I Kirke Værløse er korhvælvet og tårnets hvælv således omtrent samtidige, og i sidstnævnte hviler ribberne på kridtstenskonsoller med sirligt udformede mands- og kvindehoveder.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Farum kirke har en alterbordsforside bemalet med en efterligning af vævede tekstiler med granatæblemønster, formentlig samtidig med katekismusaltertavlen fra 1599 og prædikestolen fra omkring år 1600. I tiden efter Reformationen, formentlig i 1600-tallet, fik Kirke Værløse Kirke et våbenhus, men først med Hareskov Kirkes opførelse i 1929 blev en ny kirke rejst. Kirken er tegnet af Knud Barfoed og opført af røde teglsten i munkestensformat. Stilen er overvejende nygotisk, og bygningen, der blev om- og udbygget i både 1977 og 1993, består af skib og kor samt kobbertækket tagrytter.

Kommunens to nyeste kirker er Værløse Kirke og Stavnsholtkirken, opført i hhv. 1971 og 1981. Førstnævnte, der er tegnet af den produktive kirkearkitekt Holger Jensen, er en gul teglstensbygning, der oprindelig bestod af et højt, sadeltagsdækket midterskib omgivet af lavere sidefløje. I 1987 gennemgik kirken en radikal ombygning ved arkitekterne Fogh & Følner, hvorved skibets tag blev fornyet og gjort højere med krydsende, skrå tagflader. Kirkens inventar blev oprindelig tegnet af Holger Jensen, men er senere fornyet ad flere omgange; således er fx korvæggens store relief Livstræet udført af Tue Poulsen i 1992.

Stavnsholtkirken er tegnet af Johan Otto von Spreckelsen, der ligeledes valgte gule teglsten som byggemateriale. I tråd med arkitektens andre arbejder har kirken kvadratisk grundplan med affasede hjørner, mens kirkerummet er formet over en kube. De tilstødende mødelokaler er udført over samme skema, og i tilknytning til anlægget er bl.a. et fritstående klokketårn. Kirkens alterbord, døbefont og prædikestol er af Carrara-marmor.

Nyere kunst har også fundet vej til Kirke Værløse, hvor den nuværende alterprydelse i form af en lyskomposition samt glasmaleriet i apsis er udført af Mogens Jørgensen i 1973.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Furesø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker