Kort over kirker i Helsingør Kommune

.
De velbevarede kalkmalerier på hvælvene i Sankt Mariæs søndre sideskib. Malerierne, der er udført ca. 1480‑90, omfatter både fremstillinger af Jesu barndomshistorie, scener af Jesu Lidelse, Kristus og apostlene samt fantasiblomster og masker.
.
Sthens Kirke er totaludsmykket af Erik Heide samtidig med opførelsen i 1983. Alteret er en kolossal granitblok, mens altertavlen fremstiller Jesus, der bryder gravens sten. Materialet er jern patineret som sten, mens glorien om Kristi hoved er 24 karat guld.
.

Der er 12 kirker i Helsingør Kommune, hvoraf blot tre er middelalderlige. Resten er efterreformatoriske med hovedvægt på tiden fra omkring år 1900 og frem, idet Slotskirken på Kronborg dog er fra 1582, mens Hornbæk Kirke er opført i 1737. De ældste kirker er alle opført af teglsten, herunder også karmeliternes klosterkirke.

Kirker med romansk oprindelse

Kun kirken i Tikøb er fra den romanske periode og er i kraft af de mange raffinerede arkitekturdetaljer et fornemt eksempel på landets tidlige teglstensbyggeri. De liséninddelte facader og den rundbuede gesimsfrise genfindes på bl.a. Søborg Kirke i nabokommunen Gribskov. Udgravninger i Tikøb Kirke har afsløret, at korbuen oprindelig var lukket af en muret korskranke, hvortil der kun kendes få paralleller. Også kirkens døbefont af skånsk sandsten fra omkring år 1200 skiller sig ud, både ved håndværkets høje kvalitet og de bevarede rester af fontens oprindelige bemaling.

I den langt senere opførte Hornbæk Kirke findes desuden en granitdøbefont af såkaldt Randerstype fra romansk tid, og i 1884 blev der i kirken fundet et romansk alterkrucifiks af forgyldt bronze fra tiden 1175‑1200. På korsarmene er fire skarpryggede bjergkrystaller, mens bagsiden prydes af en rig, graveret ornamentering. Det bemærkelsesværdige klenodie er nu på Nationalmuseet.

Kirker i den gotiske periode

Tikøb Kirke fik i 1400-tallet hvælv i både kor og skib og blev forsynet med vesttårn og kamtakker på de romanske gavle. Hertil kommer på korets nordside et hvælvet sakristi forsynet med blændingsdekoration, som formentlig kan dateres til 1517 på baggrund af en indskrift. Gotikken har dog især sat sit præg i Helsingør, hvor byens økonomiske vækst i 1400-tallet skabte grundlag for flere anseelige udvidelser af byens sognekirke Sankt Olai, den nuværende Helsingør Domkirke. Hovedværket i byen er imidlertid karmeliternes Sankt Mariæ Kirke, der blev oprettet i 1430, og som Sankt Olai i arkitektonisk henseende viser afhængighed af.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Ældst af de ni efterreformatoriske kirker er Kronborg Slotskirke, der blev indviet i 1582. Hornbæk Kirke, der afløste en forgænger af bindingsværk, er et teglbygget langhus fra 1737 med samtidig tagrytter og et sakristi fra 1883 ved østgavlen. Bygningen er nært beslægtet med Gilleleje Kirke, og de to kirker er da også opført af samme arbejdssjak.

De resterende syv efterreformatoriske kirker er opført inden for de seneste ca. 125 år med Egebæksvang Kirke fra 1897 som den ældste, efter tegning af Ludvig Knudsen. Kirken blev udskilt som selvstændigt sogn fra Tikøb i 1928. Den er opført af røde mursten i nyromansk stil med skifertag.

Hellebæk Kirke er tegnet af Søren Lemche og indviet i 1920. Bygningen er i nybarok stil med en nord-syd længderetning, idet indgangen er placeret i øst, koret i vest. Den hvidkalkede teglstensbygning dækkes af et sortglaseret tegltag med tagrytter. Størstedelen af kirkens inventar i Louis-Seize-stil stammer fra Hellebækgårds Kapel, som blev indviet i 1786 og atter nedlagt i 1920.

Også den produktive kirkearkitekt Holger Jensen er repræsenteret i kommunen. Vestervang Kirke fra 1966 markerer sig med to stejle pyramider, der udgør bygningens tage. Oprindelig stod kun den høje pyramide, der med kvadratisk grundplan beskriver kirkerummet, men ønsket om et større orgel med tilhørende piber nødvendiggjorde endnu en pyramide.

Nyeste kirker er Sthens Kirke fra 1983, som er bygget af Gert Ingemann, Tegnestuen Møllen ApS og udsmykket af Erik Heide, og fra 1984 Mørdrup Kirke, som er tegnet af Per Christiansen og udsmykket af Arne L. Hansen.

Af nyere tids inventar er især kirkernes altermalerier fornyet. Det gælder fx Hornbæk Kirke, hvor altertavlemaleriet, der forestiller Jesus og den samaritanske kvinde, er udført af C.W. Eckersberg i 1838. Egebæksvang Kirkes altertavle, Den gode hyrde, er udført af Rudolf Rud-Petersen som en kopi efter Joakim Skovgaards maleri i Gørlev Valgmenighedskirke. I Vestervang Kirke er krucifikset af bl.a. farvet glas skabt af billedhugger Hein Heinsen.

Ødekirker

Et Sankt Anne Kapel og en grund i nærheden af det nuværende Marienlyst Slot blev skænket til det nyoprettede franciskanerkloster af kong Erik af Pommern i 1420. Et Helligkors Kapel beliggende i Helsingørs nærhed omtales i 1492 og må antages nedlagt kort efter Reformationen.

Kong Valdemar Atterdag fik i 1361 pavens tilladelse til at stifte et kapel ved sin borg Gurre.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker

Eksterne links