Indgangspartiet til Brande Baptistkirke fra 1974. Korset og den sprængte lænke er symbol på, at Kristus sprængte dødens lænker. Kirken er bygget af genbrugsmaterialer og med frivillig arbejdskraft af kirken selv. Den forudgående baptistkirke i Brande blev opført i 1912.
.
.
Klovborg Kirke består af et langhus, der kan føres tilbage til ca. år 1200. Skibets længde har været ca. det dobbelte af bredden, og murene er opført af veltilhuggede granitkvadre. I senmiddelalderen blev der tilføjet et tårn i vest, der dog blev reduceret i 1626 som følge af en stormskade. Kor med apsis stammer fra en ombygning i slutningen af 1500-tallet.
.

Af kommunens 18 kirkebygninger stammer kun fire fra middelalderen, mens resten er opført inden for de seneste 140 år. Langt de fleste er opført i årtierne omkring år 1900 for at yde kirkelig betjening til de fremvoksende bebyggelser i den tidligere hedeegn. I Nørre Snede Fængsel findes kirken Bakkebo.

Kirker med romansk oprindelse

Kommunens fire romanske kirker, der ligger i Brande, Ejstrup, Klovborg og Nørre Snede, har alle ydermure af granitkvadre og indermure af marksten samt kvaderhuggede detaljer.

I Ejstrup Kirke ses en bemærkelsesværdig kvaderhugget korbue, hvis kragsten har rundbuefrise og vanger med antydede halvsøjler hvilende på reliefhuggede baser. Af Klovborgs romanske kirke overlevede kun skibet en ombygning i renæssancen, mens Brande Kirkes romanske kor og skib i 1939 gennemgik en stor ombygning og udvidelse, der næsten fjernede hele kirkens nordside. I Bording blev en romansk kvaderstenskirke nedrevet til fordel for en ny kirke, der stod færdig i 1897 med genbrug af gamle kvadre, mens den romanske kirke i Ikast gik til grunde ved en brand i 1904.

På de beslægtede granitdøbefonte i Ejstrup Kirke og Nørre Snede Kirke ses i højt relief to par rygvendte, gående løver, hvert par med et fælles, stort hoved. Den sidstnævnte døbefont er forsynet med løver med menneskelignende hoveder og kunstfærdigt flettede manker.

Kirker i den gotiske periode

De fire romanske kirker fik alle i slutningen af middelalderen et klokketårn mod vest og med undtagelse af Brande indbyggede hvælv. Tårnet i Klovborg Kirke fremtræder i dag usædvanligt lavt som følge af skader på tage og murværk i 1600-tallet. Ejstrup Kirke har som den eneste bevaret et sengotisk våbenhus.

Der er sparsomme rester af gotiske kalkmalerier med dekorative ornamenter i Klovborg og Ejstrup Kirker, mens der i Nørre Snede Kirke også er fundet fragmenter af figurmaleri fra senmiddelalderen. Fra Klovborg Kirkes tidligere fløjaltertavle fra ca. år 1500 findes figurer på Sankt Annen-Museum i Lübeck. Endelig har Bording Kirke en gotisk klokke fra 1487.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Klovborg Kirke gennemgik en stor ombygning i slutningen af 1500-tallet, da Hardenbergfamilien fra den nærliggende herregård Mattrup erstattede det romanske kor med et langt større langhuskor med en apsis i øst. Nybygningen skulle fungere som en kombination af kor og erindringssted for slægten, hvis kister kunne anbringes i en stor muret gravkælder under koret. I korets nordvæg er fastgjort et meget stort gravmonument af kalksten, der i relief viser Eiler Hardenberg og hans familie stående i fornemme modedragter under et relief af Dommedag. Også de døde børn er kommet med. I gravkrypten sidder en indmuret gravsten over en sønnesøn, der døde ca. 5 år gammel i 1566 og er vist knælende foran den opstandne Kristus. En senere ejer af Mattrup, Emanuel Thygesen, er mindet på et stort stenepitafium skabt af billedhuggeren Johannes Wiedewelt 1765‑66, med portræt af afdøde og den allegoriske figur Tiden.

Klovborg Kirke har desuden en prædikestol fra 1500-tallet, som højst usædvanligt er opbygget af sten. Ejstrup Kirke har en prædikestol i en enkel, barok stil fra omkring 1650. I Bording Kirke er inventaret fra den nedrevne forgænger blevet genbrugt, såvel en prædikestol fra 1611 som en altertavle fra 1612.

Afgørende ændringer i kommunens kirkelandskab indtraf i slutningen af 1800-tallet, da heden var taget under plov, og befolkningen voksede. Det medførte et stigende behov for såvel at få udvidet eksisterende kirker som at få bygget helt nye på steder, hvor der var langt til de gamle kirker. Resultatet blev en meget stor byggeaktivitet. Det begyndte i 1877, da L.A. Winstrup tegnede de to første »hedekirker«, nabokirkerne Blåhøj Kirke og Filskov Kirke, sidstnævnte i dag i Billund Kommune. De blev bygget i en enkel, nygotisk stil og fik identiske dimensioner og planer, om end Blåhøj har våbenhus mod syd og Filskov mod nord. Oprindelig var begge tårnløse. Blåhøj Kirke fik sit lave og brede tårn i traditionel stil så sent som i 1996. Blåhøj Kirke modtog i 1941 som gave et altermaleri, der er malet af Elisabeth Jerichau Baumann i 1872 og viser oldkirkelige kvindelige martyrer.

En større bølge af kirkebyggeri fulgte i 1890’erne, typisk røde teglstenskirker i nygotisk stil. Især to arkitekter var aktive, Claudius August Wiinholt og Rudolf Frimodt Clausen. Wiinholt var ophavsmanden til Isenvad Kirke fra 1893, Skærlund Kirke fra 1896 og Bording Kirke fra 1897, som afløste en middelalderlig kirke, mens Frimodt Clausen tegnede Gludsted Kirke fra 1892, Christianshede Kirke fra 1894 og Engesvang Kirke, der stod færdig i 1897. Da den middelalderlige kirke i Ikast brændte i 1904, opførte den lokale arkitekt Viktor Gullev i 1907 en ny kirke i nyromansk stil af røde teglsten, og samme arkitekt tegnede kirken i Faurholt, der stod færdig i 1912 som en hvidkalket kirke med tårn, ligeledes i romansk stil.

En mere eksperimenterende arkitektur præsenterede Ulrik Plesner i 1920 med kirken i Uhre, der er bygget som en korskirke i røde tegl med store, skrå tagflader, hvorfra et tårn skyder op i vest. Kirkens indre i skønvirkestil er siden ændret med et nyt korvindue og ny farveholdning til inventaret i lysegrønne og gule farver, skabt af Helle Scharling 1992‑93. Hampen Kirke er bygget i 1957 i traditionel stil af Søren Vig-Nielsen. Ikast Østre Kirke er bygget af Johannes Knudsen og Ulrik Hansen i 1975 som en rødstensblok med lamelagtige lyssprækker.

I kommunen findes desuden Fonnesbæk Kirke fra 1994.

Ødekirker

Christianshede Kirke, der hører under Viborg Stift, blev 1893‑94 bygget på stedet for den nedlagte Sigten Kirke, der hørte under Aarhus Stift. Den omtales i år 1500 og må være nedlagt få år efter, hvorefter sognets beboere søgte Bording Kirke i Ribe Stift. Bording Kirke, der var en romansk kvaderstenskirke, stod frem til 1896, hvor den blev erstattet af den nuværende kirke, der blev indviet i 1897. Ligeledes hvor Engesvang Kirke blev bygget 1895‑97, har der stået en romansk kvaderkirke. Den antages at være nedlagt i løbet af middelalderen, hvorefter bygningsstenene måske blev genbrugt i omegnens kirker som Balle, Funder og Kragelund. En 16,6 m lang og 6,3 m bred tomt kunne ses i 1800-tallet.

Syd for Nørre Snede ligger en fredet helligkilde, Sankt Knuds Helligkilde. En præsteindberetning fra 1623 fortæller, at Christian 3. i 1558 beordrede Sankt Mikkels Kapel ved kilden nedbrudt og gav det til kromanden i Nørre Snede, hvor det blev genopført og stod i en længere årrække. Herudover ligger den fredede tomt af en romansk kvaderkirke i Krejbjerg på toppen af en høj ved navn Kirkebakken. Den blev i 1661 omtalt som nedbrudt mange år tidligere.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ikast-Brande Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker