.

Altervæggen Hyrden og fåret i Nærum Kirke er skabt af billedhuggeren Erik Heide i 1997. Væggen er en del af den samlede udsmykning af rummet, der består af alterbordet i sort granit med det lille guldkors, døbefonten i granit og prædikestolen med tolv fugle, der både kan symbolisere Israels 12 stammer og de 12 disciple.

.
I Birkerød Kirke findes velbevarede kalkmalerier fra 1325‑50, bl.a. en sjælevejningsscene. Ærkeenglen Mikael står med en bismervægt og vejer de døde; tv. forsøger en djævel at tynge vægtskålen ned, så sjælene ender i Helvede. Men th. står Maria som barmhjertighedens Madonna, der blot ved at lægge to fingre på vægtstangen kan få vægten til at tippe. Maria løfter ud i sin kappe, og her gemmer sig en stor flok bedende sjæle. Denne fremstilling af Maria med skærmkappe bygger på en cistercienserlegende. Bag Maria står Sankt Nikolaus, som kirken var indviet til.
.

Af de i alt otte kirker i Rudersdal Kommune er blot to fra middelalderen, mens de øvrige er opført mellem 1871 og 1978. De ældste kirker, Søllerød og Birkerød, er som Nordsjællands øvrige middelalderlige sognekirker opført inde i landet. Den kraftige befolkningsvækst i anden halvdel af 1800-tallet førte til oprettelsen af nye sogne, og der blev bygget kirker tættere på kysten.

Kirker med romansk oprindelse

Kirkerne i Søllerød og Birkerød er begge romanske i deres kerne og har fra begyndelsen formentlig haft en traditionel romansk grundplan med skib og smallere kor mod øst. Udbygninger gennem tiden har dog sløret de oprindelige forhold. I Birkerød er disse arbejder efter alt at dømme indledt allerede i senromansk tid, hvor der blev tilføjet et nu forsvundet våbenhus, en nordlig tilbygning, hvoraf der endnu er rester, samt muligvis skibets vestforlængelse. Materialet er i de ældste dele rå kamp, hvorved kirken adskiller sig fra Søllerød Kirke, hvis romanske mure overvejende er rejst af kridtstenskvadre.

I Nærum blev i år 2000 ved en begrænset udgravning undersøgt syv grave på en hidtil ukendt kirkegård. Selve kirketomten er ikke lokaliseret, men fundene på kirkegården indikerer, at kirken blev nedlagt allerede i 1100‑1200-tallet.

Kirker i den gotiske periode

I gotisk tid fortsatte udbygningen af Birkerød Kirke og nu også kirken i Søllerød. Begge fik tårn, tofags østudvidelse af koret og nyt våbenhus; i Birkerød opførtes tillige en ny, bred korsarm eller et tofagskapel mod nord samt et sakristi. I det indre blev kirkerummene overhvælvede, og i Birkerød er bevaret kalkmalerier fra tidlig gotisk tid. De veludførte malerier er næsten alle ikonografisk usædvanlige og har muligvis engelske forbilleder. Blandt motiverne ses bl.a. Marias himmelkroning, Mikael som sjælevejer samt Kain og Abels ofringer. Kirkens fornemme altertavle, der formentlig er et nordtysk importarbejde, er fra slutningen af 1400-tallet. Tavlen, der har en figurrig Golgata-fremstilling i midtfeltet, blev i 1599 erstattet af en ny (nu i Høsterkøb Kirke), men er efter restaurering atter opstillet i koret.

Kirker i den efterreformatoriske periode

Den første tid efter Reformationen er hovedsagelig præget af inventarudskiftninger og nyanskaffelser. Den store og bemærkelsesværdige altertavle i Søllerød Kirke bærer årstallet 1610 og er sandsynligvis udført af et værksted i Helsingør. Storfeltet prydes af et senere indsat maleri, der forestiller den velsignende Kristus, udført af J.L. Lund i 1831. I Søllerød blev kirken i 1700-tallet udvidet med korsarme i nord og syd, mens sakristiet er fra 1930. I Birkerød Kirke er bevaret de lænker med jernkugle, hvormed præsten Henrik Gerner blev holdt fanget på Kronborg.

Opførelsen af kommunens nyere kirker blev indledt i 1871, da Vedbæk Kirke, tegnet af Vilhelm Tvede, blev indviet. Kirken, der er bygget af røde teglsten i nyromansk stil, var oprindelig anneks til Søllerød Kirke, men blev udskilt som selvstændig sognekirke i 1923. Kirkens inventar er løbende blevet suppleret og fornyet, bl.a. med malerier af A. Dorph fra 1885 og glasmalerier af Kristi himmelfart i koret af Johan Thomas Skovgaard fra 1946. Også kirkerne i Høsterkøb fra 1908, Nærum fra 1932 og Holte fra 1944 er holdt i historiserende stilformer.

I Høsterkøb Kirke, der er tegnet af Ulrik Plesner, er en kalkmalet bølgefrise udført efter tegninger af Thorvald Bindesbøll. Kirkens altertavle i såkaldt Kronborgrenæssance, der efter restaurering er overflyttet fra sin oprindelige plads i Birkerød Kirke, bærer årstallet 1599 og prydes af latinske indskrifter. Nærum Kirke, tegnet af Frederik Christensen, havde oprindelig form som en mindre, romansk landsbykirke med kor og skib. Allerede i 1936 blev dog tilføjet et tårn i vest, og senere en halvrund apsis. Ved en stor om- og tilbygning i 1997 blev kirken udvidet mod øst, og en sognegård opført omkring kirken ved Cubo Arkitekter. Udsmykningen af kirkens nye korparti blev udført af Erik Heide, der valgte hyrden og fåret som motiv på altervæggens relief; alter og døbefont er af sort svensk granit.

Kommunens yngste kirke er Gammel Holte Kirke fra 1978. Kirken er tegnet af Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og er opført af rødbrune teglsten. Det karakteristiske byggeri er sammensat af sekskantede bygningselementer, hvis indre får lys fra oven. Af kirkens inventar er det gyldne alter udført af Hein Heinsen, forhallens krucifiks af Robert Jacobsen og anneksets glasmaleri af Sven Havsteen-Mikkelsen. En udvidelse fra 2003 er tegnet af Ebbe Rostgaard-Hansen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Rudersdal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker