.

Tomastet sandskude. Afbildning over urskiven på standuret i Vester Vandet Kirke, udført af Anders Christensen Heede i 1754.

.

Detalje fra alteret i Jannerup Kirke. Den rigt udskårne altertavle i Jannerup Kirke er udført af billedskærer Peder Kolding i 1648. På hovedgesimsen og øverst på sidetopstykkerne står putti med lidelsesredskaber. Puttoen yderst til højre på hovedgesimsen (billedet) bærer hellebard og sværd.

.

Af Thisted Kommunes 59 kirker er de 51 middelalderlige – og heraf er hele 45 romanske granitkvaderkirker. Fire er bygget af tegl, og to af andre materialer, herunder Vigsø Kirke af såkaldte havsten, dvs. mindre, ubearbejdede natursten indsamlet på stranden i kirkens nærhed. Af teglstenskirkerne indtager den gotiske langhuskirke i Thisted den størrelsesmæssige førsteplads. Otte kirker er fra nyere tid, især fra perioden omkring år 1900. I Hørdum Kirke blev der ved arkæologiske udgravninger under kirkegulvet i 1955 påvist velbevarede rester af en træbygget forgænger, bygget i stavkirketeknik som et provisorisk skib, der fungerede samtidig med det stenbyggede kor.

Kirker med romansk oprindelse

Det jyske kvaderstensbyggeri tidsfæstes generelt til ca. 1100-1250, men et møntfund i Østerild Kirke har givet en sjælden præcisering af netop denne bygning til ca. 1160. Kirkerne i Hillerslev og Ræhr er gode eksempler på den romanske kvaderstensarkitektur, idet facaderne på deres apsider inddeles af rundbuede arkader suppleret af veludførte skulpturelle detaljer.

I det hele taget er området usædvanlig rigt på romansk stenskulptur. Det gælder bl.a. kirkerne i Tømmerby, Sjørring og Vestervig samt talrige døbefonte og alterborde i kommunen. Her findes også landets tætteste koncentration af romanske gravsten, heriblandt den såkaldte Bispegrav i Sjørring samt den sagnomspundne Liden Kirstens grav, der ligger på sin sandsynligvis oprindelige plads ved Vestervig Kirke. Til gengæld er kun få af kirkernes øvrige romanske inventarstykker bevaret, bl.a. et importeret Limoges-krucifiks fra omkring 1250, der oprindelig var i Boddum Kirke, nu på Nationalmuseet.

Kirker i den gotiske periode

I bygningsmæssig henseende er gotikken sparsomt repræsenteret i Thisted Kommune. Thisted Kirke, som omkring år 1500 afløste en romansk, kvaderbygget forgænger, er en teglbygget langhuskirke.

Fra gotikken stammer endvidere en del tårne og våbenhuse, ligesom Vestervig Kirke blev ombygget i denne periode. De rige stjernehvælv i kirkens nordre sideskib, oprindelig nordre korsarm, blev i 1444 opført af Olaus Petri, der også var bygmester for den nedrevne Holstebro Kirke.

På inventarområdet gør gotikken sig i særdeleshed gældende, bl.a. i form af en række krucifikser, hvoraf de fleste er fra middelalderens sidste del. Ung- og højgotiske eksempler kendes fra kirkerne i Kåstrup og Hurup, sidstnævnte nu på Nationalmuseet; også det fine krucifiks fra omkring 1350-1400 i Hillerslev Kirke bør fremhæves. Dele af sengotiske altertavler er bevaret i bl.a. Thisted og Hillerslev Kirker.

Kirke i den efterreformatoriske periode

Østerild Kirke er en god repræsentant for egnens mange kvaderstenskirker, opført i romansk tid. Fund af mønter i murværkets mørtel daterer opførelsen til ca. 1160.

/Aalborg Stift, 2007 .

Tiden fra slutningen af 1500-tallet og frem til midten af 1800-tallet præges først og fremmest af omfattende inventaranskaffelser. Kallerup Kirke blev stort set nybygget fra 1600-tallets slutning, om end den fremstår med enkelte middelalderlige dele. Agger Kirke blev i 1838 opført i stedet for en middelalderlig forgænger, som blev slugt af havet. Blandt områdets efterreformatoriske kalkmalerier er Hassing Kirkes interessante ved at vise yderst sjældne, gammeltestamentlige motiver. Personerne er iført renæssancedragter. Til det såkaldte Heltborgværksted henregnes kalkmalerierne i Heltborg, Helligsø og Villerslev fra omkring 1575-1600.

Af periodens inventar skal fremhæves altertavlen i Jannerup, områdets ypperligste snitværk, der er signeret af den berømte billedskærer Peder Kolding i 1648. I Vester Vandet Kirke står et fire m højt standur fra 1754, udsmykket med en tomastet sandskude.

De senest tilkomne kirker i Thisted Kommune er Klitmøller Kirke fra 1871-72 efter tegninger af murermester Peder Hyldahl og Hjardemål Klit Kirke af arkitekt Vilhelm Ahlmann fra 1895. Arkitekt Claudius August Wiinholt har tegnet Stenbjerg Kirke fra 1895 og Vorupør Kirke fra 1902, mens murermester J.P. Jensen står bag Thorsted Frimenighedskirke fra 1906. Vesløs Valgmenighedskirke er fra 1911. Lildstrand Kirke blev indviet i 1950 og sat i stand og forlænget i 1989.

I adskillige kirker på egnen findes kunstværker fra nyere tid. I Klitmøller Kirke er kirkens altermaleri, Vandringen paa Søen, malet af dronning Louise i 1883, mens prædikestolen fra 1922 er udført af Rudolf Rud-Petersen, der to år forinden tillige udsmykkede apsishvælvet i Hillerslev Kirke. Andre fornyelser af altertavlemalerier findes fx i kirkerne i Nors 1883 (Anton Dorph), Kallerup 1936 (Axel Poulsen), Hurup 1981 (Sven Havsteen-Mikkelsen,) og Grurup 2007 (Mogens Hoff). Tilsted Kirkes altertavle er udført af Erland Knudssøn Madsen i 2009, og kirkens prædikestol blev i år 2000 nyudsmykket af Erik Heide. Også Maja Lisa Engelhardt er repræsenteret, nemlig med prædikestolen og altertavlen fra 2008 i Lodbjerg Kirke.

Ødekirker

Af fem ødekirker i Thisted Kommune var de tre sognekirker. Bedst bevaret er Sankt Thøger. Tvorup Kirke sandede til og blev opgivet i 1794. Siden en udgravning i 1940 er den romanske grundplan blevet vist med diger. Agger Gamle Kirke ud for Vester Agger blev opgivet i 1831 og taget af havet i 1839. Kirken havde klokkestabel, stråtækt skib og bly på koret. Tvorup og Agger Gamle Kirke var begge knyttet til helligkilder. Ræhr Kapel med stensat kildevæld inde i sydmuren blev udgravet i 1929, men er ikke synlig. Øst for Vestervig Kirke ved Kapelgård har der været både kapel, kirkegård og kilde. Ruinen kunne stadig ses i 1850, men er ikke synlig i dag. Begge kapeller formodes nedlagt i 1500-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirker

Eksterne links