At Nordslesvig blev lagt til Danmark i 1920, førte til en national jubel. I hundredvis af sogne og kommuner rejstes mindesten for Genforeningen. På næsten hedensk vis indviedes en sten med motiver fra nordisk oldtid – dog under påkaldelse af den kristne Gud, der havde skaffet os det tabte land igen. Her den måske mest majestætiske af dem alle: den 23 tons tunge sten på Esterhøj i Odsherred, skabt af højskolekunstneren Troels Trier fra Vallekilde og med tekst i runelignende skrift af pastor N.A. Jensen fra Møgeltønder.
.

I 1867 inkorporeredes Slesvig i Preussen, og den lutherske kirke bestod nu som landskirke med en synodal styreform, dvs. en kirkeordning, hvor kirken styredes af et system af kollektive, kirkelige organer eller synoder. Den danske befolkning i Nordslesvig indgik i denne landskirke og i områder med en betydelig dansk befolkning afholdtes der gudstjenester på dansk om end ved tyske præster, der havde gennemgået en tillægsuddannelse på pastoralseminariet i Haderslev. Under den skærpede nationale kamp fra 1890’erne valgte de danske flere steder at danne frimenigheder, skønt den tyske lovgivning ikke rummede eller sikrede denne mulighed. Fra det tyske kirkestyres side kom man befolkningen i møde med opførelse af en del mindre kirker og kapeller. Efter den nye grænsedragning ved Genforeningen i 1920 skulle to kirkelige systemer sammenflettes i Sønderjylland. Det tyske landskirkelige system med store administrative beføjelser til menighederne skulle bringes i overensstemmelse med menighedsrådsdemokratiet i Danmark. Man åbnede mulighed for, at en lang række sønderjyske sogne kunne stemme om, hvorvidt de ville beholde den tyske præst. Det ville man de fleste steder. Desuden sikrede lovgivningen, at der i særlige tilfælde kunne afholdes gudstjenester på tysk – ganske vist på andre tidspunkter end de dansksprogede.

I Sydslesvig var det reelt umuligt for det danske mindretal at benytte landskirkens sognekirker til danske gudstjenester, skønt der var røster, der her mente, at den beskyttelse og de muligheder for brug af sognekirkerne, som de tyske menigheder havde i Danmark, måtte modsvares af en lignende åben holdning. I 1927 lykkedes det den danske menighed at leje Helligåndskirken i Flensborg, men da under organisationen Dansk Kirke i Udlandet. Polariseringen mellem tysk og dansk viste sig i Danmark ved ændringer af kirkernes bygningsudseende, deres inventar og indskrifter, der nu helst skulle være på dansk.

Med tiden erstattedes de præster i Sønderjylland, der både kunne tysk og dansk, af danske præster, der ikke kunne eller ville prædike på tysk. Efter nazisternes magtovertagelse i 1933 dannedes der en tysk frimenighed i Nordslesvig, hvis opgave var at samle de tyske kræfter. Frimenigheden havde ret til at benytte danske kirker, men var årsag til splid, da den åbenlyst var politisk gennemsyret af nazismen. Enigheden fra begge sider om at respektere monumenter på kirkegårdene for de faldne i 1. Verdenskrig, de danske ud fra pligt, de tyske ud fra ære, blev nu udfordret.

Efter 2. Verdenskrig var alle kirker i Sydslesvig lukket for dansk gudstjeneste, da Danmark opfattedes som en fjendtlig sejrsmagt. Med afsæt i København- Bonn-erklæringerne i 1955 opløstes spændingen i nogen grad, men først i 1960’erne kom det til en reel udsoning på det kirkelige livs område.

I dag rummer den danske kirke i Sydslesvig 27 menigheder med over 60 kirkebygninger og prædikesteder. Medlemstallet er omkring 6.000 med 40.000 kirkegængere årligt. Markant står Ansgar Kirke fra 1968 i det nordlige Flensborg. Den blev tegnet af Kay Fisker m.fl. og er et monument over moderne danske byggestil i tegl. Det tyske mindretal i Danmark er på mellem 15.000 og 18.000 og er kirkeligt organiseret i Nordschleswigsche Gemeinde med tætte bånd til den nordelbiske lutherske kirke. De fire tyske præster i byerne arbejder under folkekirkelige forhold, og gudstjenesterne foregår i folkekirkens bygninger. Den nordslesvigske menighed er repræsenteret i fem mindre byer i Sønderjylland. Menighedens administration er i Tinglev.

Genforeningen og det religiøse landskab

Helligåndskirken i Flensborg blev i 1920’erne af de tyske myndigheder ved lejemål stillet til rådighed for den danske menighed i byen. Kirken i Sydslesvig drives af Danske Sømands- og Udlandskirker og har egen provst. Her ses danske og tyske præster ved festgudstjenesten d. 4. september 2019, hvor dronning Margrethe deltog.
.

Genforeningen i 1920 markeredes landet over med hundredvis af genforeningssten, der ofte havde religiøse overtoner, og som benyttede symboler og dekorationselementer fra den danske oldtid. De placeredes på gamle tingsteder eller meget synligt på højdedrag, så de symbolsk kunne beherske og fortolke det nu fuldt ud danske landskab. En af landets mest monumentale sten findes på Esterhøj i Odsherred. I sin indskrift påkalder den som mange andre genforeningssten Gud; det er ikke i egentlig forstand den kristne Gud, men snarere en national forsynsgud, der råder for det udvalgte folks sag. I flere kirkelige inventargenstande mindedes Genforeningen, og i Aabyhøj ved Aarhus opførtes under Besættelsen en nedskaleret kopi af den middelalderlige cistercienserkirke i Løgumkloster. Den indviedes i 1945 som erindring om såvel Genforeningen som Danmarks befrielse fra den tyske besættelse.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om kirker