Overklassens geografiske placering i Danmark fordelt på kommuner, 2019.
.
Arbejderklassens geografiske placering i Danmark fordelt på kommuner, 2019
.

Uligheden i fordelingen af indkomster og formuer giver sig udslag i den geografiske fordeling af, hvor danskerne bor. Det er sandsynligvis kendt for de fleste, uanset i hvilken by eller hvilken del af landet de bor, hvor de mere velhavende bor i et givent område, og hvor de med knap så god økonomi bor. Det billede kan man også vise på landsplan.

Det vil for mange være en kendt sag, at der bor relativt mange fra overklassen i kommunerne nord for København. Overklassen er her defineret som personer med en indkomst svarende til 1,2 mio. kr. årligt i 2021. Men den økonomiske udvikling og udviklingen på boligmarkedet i hovedstadsområdet har betydet, at der også i dag bor en pæn del af overklassen i kommunerne vest for København, og i det hele taget er en stor del af overklassen bosiddende i hovedstadsområdet og i de kommuner i Region Sjælland, der ligger tættest på Region Hovedstaden. I Østjylland er der en relativt stor andel af overklassen i Aarhus Kommune og en række kommuner tæt på Aarhus samt i det såkaldte Trekantområde, hvor især Vejle og Kolding Kommuner har en overrepræsentation af borgere fra overklassen.

Mens overklassen er koncentreret i nogle få af landets mange kommuner, så er middelklassen – her defineret som selvstændige, ledere eller andre personer med en videregående uddannelse, med en årsindtægt under 805.000 kr. i 2021 – mere jævnt fordelt over hele landet. Der er dog en særlig stor repræsentation af borgere fra middelklassen i en række kommuner langs den jyske vestkyst, på Sydfyn og i den sydlige del af Region Sjælland. Derimod er der ikke så mange fra middelklassen i de kommuner, hvor der bor relativt mange fra overklassen, og der er heller ikke mange i landets yderkommuner.

Det er der derimod, når man ser på arbejderklassen. Den består af personer, der er faglærte, har gymnasial uddannelse eller er ufaglærte, og som ikke tilhører en af de øvrige klasser. Arbejderklassen er nok den klasse, hvor der over en længere årrække er sket de største forskydninger i den geografiske placering. I efterkrigstiden var arbejderklassen koncentreret i de store byer, og i København var en række af de såkaldte brokvarterer som Vesterbro og Nørrebro domineret af borgere fra arbejderklassen. Med saneringerne af den gamle boligmasse i disse områder fra 1960’erne og frem rykkede mange fra arbejderklassen ud til nye boliger med mere lys og luft, bl.a. på den københavnske vestegn, men senere er der sket yderligere et ryk mod kommuner, der ligger noget længere væk fra hovedstaden og de økonomiske centre. Der bor mange fra arbejderklassen i kommuner i Region Sjælland, og der bor flere i de kommuner i regionen, der ligger længst mod vest. Det samme gælder i Jylland, hvor der er særlig mange fra arbejderklassen i en række kommuner i Vestjylland og i Sønderjylland.

Mens der er en koncentration af overklassen omkring hovedstaden og i dele af Østjylland, så findes der også en koncentration af de borgere, der er uden for arbejdsmarkedet. Man kan nærmest sige, at de bor så langt væk fra der, hvor overklassen bor, som det er muligt i et lille land som Danmark, med nogle enkelte undtagelser.

Der bor således særlig mange borgere, som er i de erhvervsaktive aldre, men er uden for arbejdsmarkedet, i den vestlige og sydlige del af Region Sjælland samt i den sydlige del af Region Syddanmark og den nordøstlige del af Region Midtjylland. Undtagelsen med hensyn til ikke at bo tæt på overklassen er, at der også bor mange borgere fra denne gruppe i de større byer København, Aarhus og Odense. Blandingen af personer fra mange sociale klasser i storbyerne er et fænomen, man ser mange steder i verden, og altså også i Danmark.

Der er mange forhold, der har betydning for befolkningens geografiske placering. Erhvervsstrukturen spiller en rolle. Mange vil gerne af praktiske grunde bo, så de ikke har en meget lang afstand mellem hjem og arbejde. Derfor bor en stor del af middelklassen og arbejderklassen i de dele af Jylland, hvor en stor del af den danske industri ligger. Boligpriserne spiller også en rolle. Øst for Storebælt foregår en stor del af den økonomiske aktivitet i hovedstadsområdet, men der bor ikke så mange fra middel- og arbejderklassen, fordi boligpriserne er høje. De bosætter sig så for en dels vedkommende længere væk fra, hvor arbejdspladserne er, og får på den måde en større afstand mellem hjem og arbejdsplads.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks samfund og befolkning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om uddannelse, sundhed og omsorg