Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
342527
Sted- og lokalitetsnummer
040206-15
Anlæg
Kapel, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: haraldsted by matr.nr. 7a = matr.nr. 7g. Tingl.: 14 okt. 1885: Knud Lavards Kapel. Kapelruinen er 91 fod lang, 28 fod 3 t. bred, med et smal- lere kor og halvrund korafslutning, således som vist ved grundplanen i Årb. f. nord. oldk. og hist. 1885. 1,5 alen om ruinen skal ligge urørt af spade og plov. Tingl.: 18 nov. 1885: Tilføjelse: Ved overgang til en ny forpagtning eller ved eventuelt salg vil være at udlægge at areal 3 alen fra sok- kelen fra begge ender og ligeledes fra siderne regnet efter ruinens største bredde, således at et areal, hvorpå loddens bruger og ejer hverken må grave eller pløje, danner en fir- kant 100 fod i længde vest-øst, 41 fod i bredde. Det står direktionen for mindesmærkernes bevaring frit at indhegne dette areal. Til ruinen vil der være at udlægge og af bruger og ejer at vedligeholde en sti af bredde som den, der nu er udlagt af nuværende forpagter fra den offentlige vej forbi gården. Tingl.: 1. feb. 1922: Tilføjelse: Udvidelse af ovenstående fredlysning således at det under fredlysningen inddragne bælte af 3 alens bred- de uden om ydermurene udvides med yderligere 1 alens bred- de mod nord, vest og syd og 2 alens bredde mod øst. For den- ne yderligere udvidelse, for hvilken Nationalmuseet betaler en godtgørelse på 40 kr en gang for alle, gælder samme fred- lysningsregler som for det ved dekl. af 12 nov. 1885 fredly- ste parti. Tingl.: 26 sept. 1923: Tilføjelse: Arealet på hvilken ruinen er beliggende og over hvis anvendelse direktionen eller eventuelle andre insti- tutioner på statens vegne får bestemmelsesret, er udstykket under matr.nr. 7g Haraldsted by og sogn i Sorø amt for hart- korn 1 1/4 alb. med et areal af 1410 kv.alen.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links