Fra august til oktober kan man se de hvide, 20‑30-grenede skærme af den meget sjældne brændeskærm strække sig op over strandengene. I Danmark, som ligger på den nordvestligste grænse for artens udbredelse, findes brændeskærm i dag kun enkelte steder på Amager.
.

Fra det sydlige hjørne af Kalvebodvej og syd om Kongelundsfortet langs kysten østpå til Forsvarets arealer ved Aflandshage ligger de ca. 30 ha store Kofoeds Enge. Det lysåbne kystnære område består overvejende af tidvis oversvømmede strandenge, men rummer også strandoverdrev samt mere kulturpræget græsland ved Kongelundsfortet.

Plantelivet er mangfoldigt og omfatter ca. 100 forskellige arter. Blandt de mere karakteristiske strandengsplanter er alm. slangetunge, klæbrig hønsetarm, øresundshønsetarm, smalbladet hareøre, brændeskærm, soløjealant, engklaseskærm, firkløft, sandmælkebøtte, dværgmælkebøtte, stilket kilebæger, knoldranunkel, stivhåret ranunkel, klægsiv, fladtrykt kogleaks og brun kogleaks. På strandvolden ved Kongelundsfortet er der desuden en smule krat af bl.a. rynket rose og hvidtjørn.

Området er af stor betydning for fuglelivet. Siden 1990 lader der dog til at have været en vis tilbagegang i ynglefuglene, især blandt de jordrugende og mere forstyrrelsesfølsomme arter. Strandskade, klyde, vibe, dobbeltbekkasin, rødben og gul vipstjert yngler stadig på strandengene, mens stor præstekrave og dværgterne har deres reder ude på den sandede og stenede strandvold. Sydamager ligger desuden på en af fuglenes store trækruter. I træktiden om foråret og efteråret benytter mange vandfugle og rovfugle således Kofoeds Enge som rasteplads, og om efteråret kan især grågås og bramgås optræde i store flokke på strandengene.

Kofoeds Enge er omfattet af den store fredning af kystområdet på Sydamager, ligesom de er beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. Området indgår desuden i Amager Vildtreservat, og i fuglenes yngletid fra d. 1. april til d. 15. juli er der adgangsforbud på Kofoeds Enge og 50 m ud fra kysten.

Heste græsser på de indhegnede græsarealer ved Kongelundsfortet. Bag græsarealerne ses de vidtstrakte strandenge og lagunesøer på Kofoeds Enge.

.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster