I den østlige udkant af Odense ligger Kohave som et ca. 130 ha stort naturområde, hvor blandskov veksler med store overdrev og mindre moser og enge. Området har sit navn fra den tid, hvor husdyr græssede i skoven. Græsningen ophørte dog med Fredskovsforordningen i 1805, men blev delvis genoptaget i 1992, hvor mindre skovpartier blev indhegnet for på ny at indgå i græsningsarealerne. Frem til 1980 hørte området til Landkildegård og Kristiansminde, men ejes i dag af Odense Kommune.

Som den første kommune i landet åbnede Odense i 2014 en kommunal skovbegravelsesplads i Kohave. Begravelsespladsen omfatter en hektar uindviet jord i et område med gamle ege og yngre beplantninger fra 1945. Af hensyn til skovbilledet og naturværdierne fungerer begravelsespladsen som en anonym urnefællesplads.

De skovbevoksede dele af Kohave har en varieret træsammensætning, der bl.a. tæller en række 100‑200 år gamle ege- og asketræer, som ofte bærer præg af tidligere stævningsdrift. Skoven er forholdsvis lysåben, hvilket giver plads til en frodig underskov af bl.a. hæg, hyld, hassel og hvid kornel.

På den fugtige, kalkholdige skovbund blomstrer hvid og gul anemone talrigt om foråret. De får selskab af bl.a. enblomstret flitteraks, skavgræs, skovhullæbe, skovgaltetand, dunet steffensurt og snylteplanten skælrod, som typisk blomstrer under hassel i april-maj. Det varierede landskab giver et rigt fugleliv, og i alt er der iagttaget mere end 90 forskellige arter i området. I 2018 blev der desuden sat stærekasser op, og de blev hurtigt taget i brug af de mange stære, der holder til ved Kohave i sommerhalvåret.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove