Kolding Å snor sig gennem landskabet syd for Ejstrup, hvor den følger jernbanen mod øst til Kolding. I forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1866 blev en 300 m lang strækning af åen vest for Ejstrup udrettet, men ellers har åen fået lov at slå sine naturlige folder på resten af strækningen opstrøms den tidligere landsby.
.

Kolding Å tager sin begyndelse 1 km vest for Ejstrup, hvor Åkær Å løber sammen med Vester Nebel Å. Herfra løber åen østpå gennem en markant tunneldal til Kolding og udløbet i Kolding Fjord. Åen har en samlet længde på ca. 12 km og afvander et areal på 277 km2. Selv om åen er blevet udrettet flere steder, har den især i vest bevaret en stor del af sit naturlige, slyngede løb.

På grund af det gode fald blev der anlagt flere vandmøller langs åen. Efterhånden som mølledriften blev urentabel, blev flere af møllerne erstattet af dambrug, og gennem tiden har Kolding Å og dens tilløb huset mere end 15 større dambrug, om end det kun er Hvilested Dambrug, som stadig er i drift. Ved nedlæggelse af dambrugene blev stemmeværker og andre spærringerne i åen fjernet. Det førte til en betydelig vækst i den naturlige ørredbestand, og i dag trækker 10.000‑14.000 havørreder hvert år op i Kolding Å for at gyde. Ud over ørrederne tæller åens fiskebestand også arter som laks, elritse, smerling, skrubbe og ål.

Åens høje vandkvalitet betyder, at den er levested for rentvandsinsekter som blåvinget og blåbåndet pragtvandnymfe, stor majflue og en række forskellige vårfluer. Derudover er der i ådalens enge og moser fundet sjældne insekter som gul bjørnesvirreflue, broget urtesvirreflue, sølvplettet glansløber og bladbillen Prasocuris junci.

De mange ørreder tiltrækker fiskeædende fugle som isfugl, fiskehejre og skarv. I hele åsystemet findes ca. 10 ynglepar af isfugl, som ofte ses ved tilløbene og langs hovedløbet helt ind i Kolding. Ved de hurtigtstrømmende tilløb kan man i sommerhalvåret se bjergvipstjert, mens det lave vand om vinteren ofte indtages af vandstære. Nattergal yngler i ådalen, og bl.a. øst for Plovfuren og vest for Ejstrup kan man høre græshoppesangerens snurrende sang. Rovfugle som musvåge og tårnfalk er talrige, og vest for Ejstrup yngler den røde glente.

Den meget sjældne birkemus er også registreret i ådalen, hvor den lever på engene og i pilekrattene. Odderen holder derimod til langs selve åen, hvor man på sandbankerne kan være heldig at finde spor og ekskrementer. Odderbestanden er stor, hvilket desværre afspejler sig i et stort antal trafikdrab, som årligt ligger på 3‑10 oddere.

Videre læsning

Læs mere om De ferske vande i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande