Oversigt - Set fra S
.
Låge - Set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262787
Sted- og lokalitetsnummer
010111-2
Anlæg
Kultanlæg, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kapel, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Begivenhed, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 20/11 1970. Gl. dekl. tingl. 12/9 1911. Helene grav Valfartsstedet "Helene grav" består af en af lave stendiger indhegnet, græsgroet plads ca. 12 m x 12 m. stor. I stendi- gets vestside findes en enkel trælåge. Midt i indhegningen ligger to råt tilhugne store kampesten. Grænsen for det fredede areal følger digets ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHelenes Grav, den bestaaer af en firkantet, lav Jordvold, udvendig beklædt med hovedstore Stene, som Indhegning (Retning S.Sv.-N.Nø.), udvendig maalt er den 40'10" lang imod Nord. 37'10" lang imod Vest. 35' lang imod Syd. 35' lang imod Øst. I den vestlige Side og 15' fra det sydlige Hjørne er der et 19'7" bredt Gab med en opreist Sten paa hver Side og indenfor: 2 Stolper med et Tværtræ (Dørindfatning). Omtrent midt i Indhegningen staa paa Kant 2 Stene ved Siden af hinanden, tilsammen 7 1/3' lange V.Nv.-Ø.Sø., med den jevneste Flade imod Syd - vistnok den nordlige Side af et Kisteformet Kammer fra Stenalderen. Lige øst for Indhegningen oppløies Murbrokker, her skal et Kapel have Staaet.
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgelse i 1923 har vist, at stenene stammer fra sydmuren af et senmiddelalderligt kapel, hvor de endnu staar paa Plads oven paa stensylden. Jvf. Chr. Axel Jensen i "Aarbøger" 1926.
1953
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1970
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningValfartsstedet "Helene grav" består af en af lave stendiger indhegnet, græsgroet plads ca. 12 x 12 m. stor. I stendigets vestside findes en enkel trælåge. Midt i indhegningen ligger to råt tilhugne store kampesten. Grænsen for det fredede areal følger digets ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller bskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 0,5 m høj, 12 m lang, 12 bred. Som beskrevet på blåt kort. Digerne og det indre er græsbegroet. Lave løvbuske spredt langs ydre digefod i N og Ø. grunden omkring objektet er græsklædt med spredte træer, bl.a. et par gamle fyrre i N. Informationstavle (Sko-Nat-Sty). ** Seværdighedsforklaring ** Rimelig seværdig. Offentlig tilgængelig på offentligt areal. Parkeringsmulighed på småvej i S.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Kultanlæg

Man ved ikke meget om bronzealderens religiøse ceremonier, men i flere tilfælde er der fundet gådefulde anlæg, der tyder på en form for dødekult. Under nogle få gravhøje har man således observeret mærkelige rammer bygget af mindre sten. Sandsynligvis har de været anvendt ved ritualer i forbindelse med den første begravelse og forud for opførelsen af gravhøjen. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links